Перейти до вмісту

доктор педагогічних наук, професор

https://orcid.org/0000-0003-0561-683
#https://scholar.google.com.ua/citations?

Освіта

 • 1986-1994 – ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 м. Хмельницький.
 • 1994-1998– Хмельницьке педагогічне училище
 • 1998-2000 Камянець-Подільський державний педагогічний університет імені І. Огієнка
 • 2004 р. – присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, тема кандидатської дисертації: «Науково-педагогічна спадщина Іоанникія Галятовського (бл.1620-1688рр)».
 • 2006 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і психології Хмельницького національного університету.
 • 2019 р. – присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, тема докторської дисертації: «Теорія та практика підготовки до професіної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери».
 • 2021 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету. Підвищення кваліфікації (стажування)
 • 2021 р. – підвищення кваліфікації Хмельницький національний університет «Управління проектами», сертифікат № 21/047
 • 2020 р. – підвищення кваліфікації за програмою «Інтеріоризація вищої освіти» в Університет Collegium Civitas, XII floor of the Palace of Culture and Science, Warsaw, Poland і отримала сертифікат NR 142 / 2020.
 • 2020    р.     –     підвищення     кваліфікації     ГО     «Ла     Страда-Україна» «Медіація:виклики сьогодення», сертифікат № 154-м 2020;
 • 2019 р. –навчання англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2, свідоцтво № 413/20, 2020р., КПНЗ «Перші Київські державні курси іноземних мов»;
 • кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (05.12.2016 – 24.05. 2017 рр.),сертифікат № 595-33
 • кафедра соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних технологій ВМУРол «Україна»( 10.12. 2012 – 11.01. 2013 рр.) сертифікат № 93/13

Навчальні дисципліни

 • Вступ до фаху
 • Основи наукових досліджень в соціальній роботі
 • Практикум з соціальної роботи
 • Персонологія
 • Методика викладання теорії та практики соціальної педагогіки та соціальної роботи в ЗВО
 • Інноваційні технології соціальної та соціально-педагогічної роботи

Наукові інтереси. Громадська діяльність

 • член ГО «Ліга Соціальних працівників» (з травня 2019 року)
 • наукове консультування громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО в Хмельницькій області» (з 2017 р по теперішній час);

Список основних наукових та навчально-методичних праць

Рідкодубська Г. Досвід підготовкимайбутніхпрацівників соціальної сфери уСША. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. 2018. Vol. 6,№ 4.С. 63–73. https://doi.org/10.32919/uesit.2018.04.05.

Рідкодубська Г. Методи підготовки до професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова :зб.наук. праць Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2018. Вип. 60, т. 2. С. 94–97.

Рідкодубська Г. Професійна мобільність майбутньог опрацівника соціальної сфери: теорія та практика :Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2018. 296 с.

Рідкодубська Г. Методика викладання теорії та практики соціальної роботи у вищих навчальних закладах Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки «Соціальна робота». Хмельницький ХНУ,  2015.  Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2015_1e/48%D0%B515/index.p df

Рідкодубська   Г.   Педагогіка   сімейного   виховання:   методичні   вказівки   до самостійного вивчення дисципліни Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни      для     студентів.      Хмельницький     :      ХНУ,     2013.     Режим доступу:http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2013_1e/60/index.pdf Рідкодубська  Г.   Практикум   з   соціальної   роботи:   Методичні   вказівки   до самостійного   вивчення   дисципліни   для  студентів спеціальності      «Соціальна робота».  Хмельницький:  ХНУ,  2018. http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/practicummtd2018_1e/48%D0%B515/inde x.pdf

Рідкодубська Г. Основи наукових досліджень в соціальній роботі Методичні вказівки  до   самостійного  вивчення  дисципліни   для  студентів   спеціальності

«Соціальна         робота».         Хмельницький:         ХНУ,         2020.         Режим доступу:http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2020_4/353/index.htm Рідкодубська Г. Вступ до фаху Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Соціальна робота». Хмельницький: ХНУ, 2021.                                                 Режим                                                  доступу: http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2020_4/378/index.htm

Рідкодубська А. Персонологія: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота». Хмельницький: ХНУ, 2022, 50с.

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopus

H. Ridkodubska, O.Romanyshіnа, O. Karabin N.Kazakova, H. Tarasenko Pedagogical Training System of Future Social Workers in Ukraine: Experimental Study International Journal of Learning, Teaching and Educational Research Vol.19, No. 5, pp. 245-259, May 2020 https://doi.org/10.26803/ijlter.19.5.15

H. Ridkodubska, L. Yakubova, M. Korman, V.Bahrii, N.Chornobryva Teaching and learning in high educational institutions based on scientific approach successful practices. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research open journal – 11/01-XVI. OPEN ACCESS journal p/ 145-152

R. Kravets, V. Vykhrushch, H. Ridkodubska, O.Romanyshynа, M.Koziar Pedagogical Design of the Technology of Students’ Multicultural Competence at Higher Education Institutions Vol. 12 No. 2 (2021): Journal of Education Culture and Society, р.264-294

Hanna Ridkodubska Leonid Vyhovskyi Tetyana Vyhovska Liudmyla Yakubova Oksana Humenyuk Application of information technologies in the educational process of       higher       educational        institutions        under        the        martial        law DOI: https://doi.org/10.47750/jett.2022.13.03.026Journal for Educators, Teachers and Trainers, 2022, Vol. 13 (3), р. 275-287

Статті у зарубіжних виданнях

Rebukha, L., Ridkodubska Н, Shukatka, O., Yakubova, L., Bloshchynskyi I., Melnychuk. I. Scientific approaches for the fundamentalization of the professional training of future social work specialists. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. ño: VII Número: 2 Р. 105-123

Статті у періодичних фахових виданнях України

Рідкодубська Г. Професійне вигорання соціальних працівників Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки» № 1/2020, с. 266-271 Рідкодубська А. Методика формування творчих здібностей майбутніх працівників соціальної сфери Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» Причорноморського наукво-дослідного інституту економіки та інновацій. Випуск 24. Видавничий дім «Гельветика», 2020, с.221-225.

Рідкодубська Г. Підготовка майбутніх соціальних працівників на засадах компетентнісного підходу під час вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень в соціальній роботі» Professional Education: Methodology,Theory and Technologies. Професійна освіта: методологія, теорія та технології» с. 232-247

Рідкодубська Г. Особливості професійної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери до професійної мобільності. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогічні науки. Хмельницький :вид-во НАДПСУ, 2018. № 3 (14).С. 482–491.

Матеріали конференцій (статті, тези)

Рідкодубська Г. Професійна мобільність в структурі професійного розвитку майбутнього фахівця соціальної сфери Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: збірник наукових статей Бердянський державний університет; укладач Петровська К. В. Бердянськ, 2019. – 274 с. С.81-84.

Ridkodubska Н Training of future social workers on the basis of competence aproach Інновації в освіті: перспективи розвитку: мат-ли І Міжнародної науково- практичної конференції (м.Тернопіль, 20 травня 2021р.) с. 287-290

Рідкодубська Г. Робота соціального працівника з дітьми-жертвами домашнього насилля Зб. наук. праць та матер. науково-методичного онлайн-семінару до Дня захисту дітей «Дитинство: сучасні реалії, виклики, перспективи» Хмельницький, 31 травня 2021, с. 117-120

Методичні вказівки

Рідкодубська Г. Методика викладання теорії та практики соціальної роботи у вищих навчальних закладах Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки «Соціальна робота». Хмельницький ХНУ,  2015.                                       Режим                            доступу: http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2015_1e/48%D0%B515/index.p df

Рідкодубська   Г.   Педагогіка   сімейного   виховання:   методичні   вказівки   до самостійного вивчення дисципліни Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни      для     студентів.      Хмельницький     :      ХНУ,     2013.     Режим доступу:http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2013_1e/60/index.pdf Рідкодубська  Г.   Практикум   з   соціальної   роботи:   Методичні   вказівки   до самостійного   вивчення   дисципліни   для  студентів спеціальності      «Соціальна робота».                         Хмельницький:                         ХНУ,                         2018.

http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/practicummtd2018_1e/48%D0%B515/inde x.pdf

Рідкодубська Г. Основи наукових досліджень в соціальній роботі Методичні вказівки  до   самостійного  вивчення  дисципліни   для  студентів   спеціальності

«Соціальна         робота».         Хмельницький:         ХНУ,         2020.         Режим доступу:http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2020_4/353/index.htm Рідкодубська Г. Вступ до фаху Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Соціальна робота». Хмельницький: ХНУ, 2021.                                                 Режим                                                  доступу: http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2020_4/378/index.htm Рідкодубська А. Персонологія: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота». Хмельницький: ХНУ, 2022, 50с.

Відзнаки

 • Грамота   «Кращому   викладачу   гуманітарно-педагогічного   факультету» (2013, 2017)
 • Подяка ректора Хмельницького національного університету «За вагомі здобутки у науковій і педагогічній діяльності» (2011);
 • Грамота «Кращому куратору гуманітарно-педагогічного факультету» (2010, 2022);

Контакти

E-mail: ridkodubdkaan@khmnu.edu.ua