Перейти до вмісту

Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки є випусковою для підготовки фахівців за спеціальністю 231 «Cоціальна робота», однією з потужних і вагомих кафедр Хмельницького національного університету.

Кафедра пройшла успішний шлях становлення, розвитку і реорганізації, функціонує у складі гуманітарно-педагогічного факультету. На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» за акредитованою спеціальністю 231 «Соціальна робота» за освітніми програмами «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота. Соціальна педагогіка та коучинг».

Своє функціонування під сучасною назвою кафедра розпочала у січні 2009 року відповідно до наказу ректора Хмельницького національного університету щодо реорганізації кафедри педагогіки і психології та створення на її основі двох випускових кафедр: практичної психології і педагогіки та соціальної роботи і соціальної педагогіки.

Професорсько-викладацький склад, який з 1998 по 2018 роки здійснював підготовку фахівців за спеціальністю «Соціальна педагогіка» з додатковою спеціальністю «Практична психологія» та з 2004 року по теперішній час готує фахівців за спеціальністю «Соціальна робота», продовжив свою викладацьку діяльність на новоствореній кафедрі соціальної роботи і соціальної педагогіки відповідно до напряму своїх наукових досліджень та наукових кваліфікацій.

Очолює кафедру доктор педагогічних наук, кандидат психологічних наук, професор Бриндіков Юрій Леонідович – фахівець у галузі соціальної роботи, соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям-учасникам бойових дій та членам їх сімей. Є автором понад 140 наукових та навчально-методичних праць, монографій та навчальних посібників з грифом МОН.

Загалом, навчально-виховний процес на кафедрі соціальної роботи і соціальної педагогіки забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад: 13  науково-педагогічних співробітників.

Серед них 4 доктори наук, професори, 9 кандидатів наук, доцентів. Усі викладачі мають базову освіту, науково-педагогічну кваліфікацію, що відповідають змісту дисциплін, які вони викладають. З метою підвищення кваліфікації, викладачі кафедри працюють над докторськими дисертаціями та проходять кожні 5 років стажування у провідних вищих навчальних закладах України та за кордоном.

На кафедрі діє наукова школа професора Людмили Романовської, яка провадить науково-дослідну роботу за двома науковими напрямами:

1. Теорія і практика соціально-педагогічної діяльності та соціальної реабілітації в Україні і за рубежем.

2. Теоретико-прикладні аспекти професійної підготовки фахівця соціальної сфери.

Представники наукової школи здійснюють фундаментальні та прикладні дослідження у галузі соціальної педагогіки, соціальної роботи, педагогіки та психології. У межах теми науково-дослідної роботи кафедри захищаються кандидатські дисертації, публікуються підручники, навчальні посібники, монографії, статті.

Викладачі кафедри беруть участь у науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях, круглих столах, вебінарах.

За час існування наукової школи її учасниками було презентовано 6 одноосібних монографій, представлено розділи у 8 колективних монографіях, видано 10 науково-методичних посібників, 3 підручники з грифом Міністерства освіти і науки України, опубліковано понад 300 наукових статей у фахових виданнях України та за кордоном.

Кафедра має укладені угоди та наукові зв’язки з низкою провідних ВНЗ України, серед яких Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України, Бердянський державний педагогічний університет, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» , Сумський державний університет, Національний університет біоресурсів та природокористування (м. Киів), Одеський політехнічний університет та ін. У лютому 2015 року укладено угоду про співпрацю з Люблінським католицьким університетом імені Іоана Павла ІІ (Польща), що передбачає науковий обмін і стажування професорсько-викладацького складу та студентів.

Викладачі кафедри та студенти задіяні у міжнародних проектах, зокрема беруть участь у реалізації спільного європейського проекту TEMPUS IV «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами і організаціями», постійно організовують Всеукраїнські науково-практичні конференції, науково-методичні семінари, круглі столи.

У науково-дослідній роботі кафедри активно презентують себе студенти. На кафедрі діє студентське наукове товариство. Науково-дослідна робота студентів є складовою системи наукових досліджень кафедри. Починаючи з першого курсу, студенти знайомляться з фаховими напрямками роботи кафедри, беруть участь у роботі проблемних наукових груп та гуртків наукової творчості. Наукові досягнення студентів апробуються на конференціях, олімпіадах, конкурсах; публікуються у наукових виданнях. Випускники та майбутні соціальні педагоги і соціальні працівники неодноразово ставали переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових досліджень та ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад.

У 2020 році професором Данильчук Л.О. було створено науково-дослідну лабораторію «Креативної педагогіки та зв’язків з громадськістю». Діяльність лабораторії зосереджена на наданні наукових послуг та провадженні навчально-наукової та коучингової діяльності.

Важливе місце на кафедрі займає практична підготовка студентів. З цією метою щороку кафедрою укладається понад 30 договорів з базами практик, у перелік яких входять державні і недержавні заклади та організації міста Хмельницького, де можуть в перспективі знайти первинне робоче місце за своїм фахом випускники.

Виховна та волонтерська робота, що ведеться на кафедрі сприяє соціальній активності студентів, формує національну гідність, патріотизм, залучає студентів до розуміння прекрасного та розвиває екологічну культуру. При кафедрі діє студентська волонтерська служба «Живе Серце»,«Хмельницький» та Молодіжний клуб «Як стати успішним», які постійно залучають студентську та учнівську молодь до участі у благодійних заходах та волонтерських акціях.

У 2019 році при кафедрі засновано професійне об’єднання «Громадська організація «Ліга соціальних працівників Хмельниччини».

Лише за останній рік студентами та викладачами організовано і проведено понад 30 волонтерських заходів та акцій, які направленні на допомогу сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам, вихованцям соціальних закладів, дітям з особливими потребами, учасникам АТО, особам зі статусом ВПО, людям похилого віку.

У 2016 році за волонтерську допомогу військовим випускову кафедру нагороджено Всеукраїнською відзнакою – орденом «За розбудову України».

Неодноразово професорсько-викладацький склад та студентство було нагороджено грамотами та відзначено подяками Хмельницького національного університету та органів місцевої влади, керівництвом державних соціальних закладів та громадських організацій і благодійних фондів, військових частин.

Високий рівень навчально-методичної роботи професорсько-викладацького складу кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки, активна наукова, волонтерська, громадська діяльність її працівників та студентів, а також плідна співпраця з провідними навчальними закладами України та Польщі сприяють постійному розвитку кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки та забезпечують високий рівень професійної підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота»