Перейти до вмісту

Методична робота є однією з основних складових освітнього процесу в Хмельницькому національному університеті. Вона спрямована на вирішення завдань підвищення якості підготовки фахівців на основі системного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.

Розрізняють дві форми методичної роботи: науково-методичну та навчально-методичну. Науково-методична робота зорієнтована на створення нових принципів і методів ефективного управління освітнім процесом. Навчально-методична робота спрямована на методичне забезпечення та вдосконалення існуючих форм занять зі студентами.

Основними напрямами методичної роботи кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного нувеірситету є:

– поточне й перспективне планування навчально-методичної роботи;

– створення навчально-методичних матеріалів з вивчення дисциплін;

– удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;

– вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, розорбка методичних вказівок та рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів;

– методичне забезпечення освітнього процесу та наукових досліджень;

– аналіз забезпеченості освітнього процесу навчально-методичними вказівками та рекомендаціями, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок; вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять та організаційних форм навчання;

Методичні розробки та публікації викладачів кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки:

2023 рік

 • Бриндіков Ю. Л. Кваліфікаційна робота : методичні рекомендації та настанови для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота». Хмельницький: ХНУ, 2023. 41 с.
 • Голова Н. І. Методичні рекомендації та настанови до вивчення дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота» 2023р. 40с.
 • Романовська Л. І. Кваліфікаційна робота : методичні рекомендації щодо написання,оформлення та захисту для здобувачів спеціальності 231 «Соціальна робота» другого (магістерського) освітнього рівня. Хмельницький: ХНУ, 2023. 38 с.

2022 рік

 • Рідкодубська А. Персонологія: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота». Хмельницький: ХНУ, 2022, 50с.
 • Данильчук Л. О. Теорія і практика коучингу Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 231 – «Соціальна робота» 2022, Хмельницький: на платформі MOODLE у модульному середовищі ХНУ

2021 рік

 • Соціальна і демографічна статистика: методичні вказівки до виконання практичних для студентів спеціальності 231 Соціальна робота. Н.В. Синюк, О.А. Кравчук. Хмельницький: ХНУ, 2021. 45 с.
 • Рідкодубська Г. Вступ до фаху Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Соціальна робота». Хмельницький: ХНУ, 2021. Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2020_4/378/index.htm
 • Романовська Л. І. Основи консультування. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 231 – “Соціальна робота”2021, Хмельницький: ХНУ, 107с
 • Якубова Л. А. Соціальна робота з різними типами клієнтів. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 231 – «Соціальна робота»2021, на платформі MOODLE у модульному середовищі ХНУ.

2020 рік

 • Бриндіков Ю. Л. Соціально-психологічна діагностика та реабілітація : методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота». Хмельницький : ХНУ, 2020. 33 с.
 • Синюк Н. В. Управління соціальними проєктами та послугами: конспект лекцій з дисципліни для студентів спеціальності «Соціальна робота». Хмельницький: ХНУ, 2020. 230 с.
 • Овод Ю.В. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти: методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності «Соціальна робота» Електронний аналог друкованого видання (Сертифікат №61е/19) від 8.01.2020 р.
 • Рідкодубська Г. А. Основи наукових досліджень в соціальній роботі Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності«Соціальна  робота». Хмельницький: ХНУ, 2020. Режим доступу:http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2020_4/353/index.htm 

2019 рік

 • Голова Н. І. Технології роботи соціального гувернера. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальості 231″Соціальна робота. Електронний аналог друкованого видання 2019
 • Овод Ю.В. Соціальний супровід отримувачів соціальних послуг: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності «Соціальна робота» Електронний аналог друкованого видання (Сертифікат №87е/18) від 03.01.2019 р.
 • Романовська Л. І. Основи психопрофілактики та психотерапії в соцііальній роботі. Модульний курс для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 231 – “Соціальна робота” на платформі MOODLE у модульному середовищі ХНУ, 2019 р.

2018 рік

 • Бриндіков Ю. Л. Соціальна діагностика та патологія : методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки «Соціальна робота». Хмельницький : ХНУ, 2018. 29 с.
 • Рідкодубська  Г.  Практикум з соціальної роботи: Методичні вказівк  до самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Соціальна робота». Хмельницький:  ХНУ, 2018.http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/practicummtd2018_1e/48%D0%B515/inde x.pdf
 • Шеремет А. М. Методичний комплекс до проведення навчальної (волонтерської) практики для студентів денної форми навчання спеціальності 231 Соціальна робота Метод. рекомед. Хмельницький : ХНУ, 2018.