Перейти до вмісту

Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BERiGw0AAAAJ

ORCID https://orcid.org/0000-0002-6889-1351

Освіта

 • 1994–1999 рр. – навчання в Технологічному університеті Поділля. Після завершення навчання отримала диплом за спеціальністю «Менеджмент організацій», здобувши кваліфікацію «Інженер- економіст».
 • 2001-2003 рр. – навчання в Хмельницькому державному університеті. Після завершення навчання отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Психологія», здобувши кваліфікацію «Психолог».
 • 2006-2009 рр. – навчання в аспіратурі Хмельницького національного університету за спеціальністю «Соціальна педагогіка».
 • 2015 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації «Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки учнів загальноосвітніх навчальних закладів».
 • 2020 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки.

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • 2013 р. -Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна»; терміном з 01.11.2013 р. до 01.12.2013 р. Наказ №243-КП від 28.10.2013р., довідка №133, свідоцтво 181/13.
 • 2016 р. – Хмельницький національний університет. Підвищення кваліфікації з тематичних університетських курсів наказ № 52-КП від 11.03.2016 р.
 • 2019 р. – Хмельницький національний університет. Підвищення кваліфікації на тренінгу “Міжнародний проект: від ідеї до реалізації” при Компетентнісному Центрі освітнього менеджменту і міжнародних освітніх програм та Центрі післядипломної освіти ХНУ 10.04.2019 відповідно до наказу від 08.04.2019 №96-КП (9 год.)
 • 2019 р. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Підвищення кваліфікації терміном з 18.03.2019 р. до 19.04.2019 р. відповідно до наказу від 15.03.2019 №68-КП, довідка 54-33 (72 год.).
 • 2020 р. – Проходження семінару-тренінгу “Медіація: виклики сьогодення”, ГО “Ла Страда- Україна”, сертифікат № 159-м/2020 (12 год.)
 • 2020 р. – “Миробудування в освітній та соціальних сферах”, Всеукраїнська науково-практична конференція 25 листопада 2020 р., ГО “Ла Страда-Україна”, сертифікат № 339м/2020 (4 год.)
 • 2020 р. – Курси навчання з англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2, згідно Загальноєвропейської Рекомендації з мовної освіти (CEFR). Свідоцтво АС № 001740 , (м. Вінниця, 05.08.2020)
 • 2021 р. – Хмельницький національний університет. Підвищення кваліфікації за програмою «Підготовка грантової заявки – від теорії до практики» у березні-травні 2021 року відповідно до Наказу по університету № 57-КП від 04.03.2021 р., сертифікат №21/048 (30 год.)

Навчальні дисципліни:

 • Соціальна і демографічна статистика
  • Система організації та управління соціальними службами
  • Соціальне проектування
  • Управління соціальними проектами і послугами
  • Соціальне партнерство

Участь в атестації наукових кадрів

Член разової спеціалізованої вченої ради ДФ 70.052.012 із захисту дисертації доктора філософії Ворохаєва О.А. «Підготовка майбутніх соціальних працівників до викладання здоров’язбережувальних дисциплін в умовах магістратури», галузь знань “Освіта/Педагогіка”, спеціальність “Професійна освіта (за спеціалізаціями)”, 17.12.2021р.

Посади

 • 2000–2003 рр. – старший лаборант кафедри психології та педагогіки Хмельницького державного університету;
 • 2003–2009 рр. – викладач, асистент кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету;
 • 2009–2011 рр. – викладач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Хмельницького національного університету;
 • 2011–2015 рр. – старший викладач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Хмельницького національного університету;
 • з 2015 р. і по теперішній час доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Хмельницького національного університету.

Наукові інтереси. Громадська діяльність

 • голова ради кураторів гуманітарно-педагогічного факультету (2011-2013 рр.);
 • член громадського професійного об’єднання «Ліга соціальних працівників Хмельниччини» (з 2018 р.);
 • науковий консультант ТОВ «Елмонд» (з 2017 р.);
 • координатор соціальних проектів, спрямованих на підтримку молоді.

Реалізовані проєкти

 • Виконавець наукового проекту Європейського Союзу за програмою Темпус IV «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів у роботі з гетерогенними групами та організаціями» 2014-2016 р.р.

Список вибраних наукових та навчально-методичних праць Монографії та науково-методичні посібники

 • Синюк Н. В. Розділ 2. Інтеграція теоретичного навчання, практичної підготовки та самоосвіти майбутніх фахівців соціальної сфери як складова готовності до профілактики адикцій / Н. В. Синюк [та ін.] // Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності : монографія / відп. ред. Л. О. Данильчук, Л. І. Романовська. Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2020. Т. 2. С. 51- 90.

Навчальний посібник з грифом МОН України

 • Романовська Л.І., Джигун Л.М., Синюк Н.В. Теорія та практика реабілітаційної роботи: навч. посібник. Хмельницький: ХНУ, 2009. 222 с.

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopus

 • Ihor Z. Bopko, Bogdan S. Kryshchuk, Liudmila I. Romanovska, Yuriy L. Bryndikov, Natalia V. Synyuk (2020). The Analysis of the Influence of Information Environment on the Efficiency of Training Future Masters for Research Activity. International Journal of Higher Education Vol. 9, No. 7, 24-35.(Scopus) https://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/article/view/18561

Статті у періодичних фахових виданнях України

 • Наталія Ратушняк, Наталія Синюк. Міжнародна співпраця України як чинник реалізації освітніх реформ у закладах загальної середньої освіти (на прикладі програми підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа»). Порівняльна професійна педагогіка №1 (Т. 12), 2022 : наук. журнал / голов. ред. Н. М. Бідюк. Київ. Хмельницький : ХНУ, 2022. С. 110- 118.
 • Синюк Н. Демографічна статистика в період війни: сучасний стан та основні виклики. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2022. № 4. С. 242-249.
 • Синюк Н., Пальчик І., Кужелєв М. Соціальна статистика в Украіні: сутність, роль та значення. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022. Том 7. № 2. С. 229-238.

 • Синюк Н.В. Моніторинг соціальних проектів як технологія комплексного наукового супроводу Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, В.І.Співака. Вип. ХХХІІІ. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2019. С.144-156
 • Синюк Н.В. Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки учнів в загальноосвітніх навчальних закладах. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, В.І.Співака. Вип. ХХVІІІ. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець- Подільський: Медобори-2006, 2018. С. 117-127.
 • Синюк Н.В. Основні завдання соціальної статистики під час вивчення соціального захисту населення України. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, В.І.Співака. Вип. ХХVІІ. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2016. С. 184-194.
 • Синюк Н.В. Організація самостійної волонтерської проектувальної діяльності майбутніх соціальних педагогів як умова успішної соціально-педагогічної роботи в галузі профілактики адикцій. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, В.І.Співака. Вип. ХХIV. Серія: соціально-педагогічна. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2015. С. 185-195.
 • Синюк, Н. В. Роль готовності до профілактики адиктивної поведінки у професійній діяльності майбутнього соціального педагога. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / наук. ред. І. С. Руснак. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. Вип. 679 : Педагогіка та психологія. С. 156–163.
 • Синюк, Н. В. Профілактика адиктивної поведінки як сфера професійної діяльності майбутнього соціального педагога. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» / голова редкол. Чайковський М. Є. Хмельницький : ХІСТ, 2014.  № 1 (9). С. 114–118.
 • Синюк, Н. В. Обґрунтування педагогічних умов формування готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки в учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць / редактор Стасюк В. В. К. : НУОУ, 2014. Вип. 2 (39). С. 134–138.
 • Синюк, Н. В. Модель формування компонентів готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки учнів та результати її впровадження. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота» / голов. ред. Козубовська І. В. Ужгород, 2014. № 31. С. 157–160.
 • Синюк Н. Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання підлітками наркогенних речовин. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». Хмельницький: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету “Україна”, 2013. С.65-73
 • Синюк Н.В. Програми спеціальної підготовки і технічної підтримки соціальних педагогів з профілактики зловживання наркотичними речовинами. Збірник наукових праць Кам’янець- Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. Кам’янець-Подільський, . 2012. Вип.19. С.121–131.
 • Синюк Н.В. Соціально-педагогічна профілактика вживання наркогенних речовин. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. 2010. Вип. 14. С. 217-225.
 • Синюк Н.В. Формування в підлітків несприйнятливості до вживання наркогенних речовин. Збірник праць НАДПСУ ім. Б. Хмельницького. 2010. С. 187-189

Статті у зарубіжних виданнях

 • Сынюк Н.В. Сущность аддиктивного поведения учащихся средних образовательных учебных заведений и его профилактика. Современный научный вестник. Научно-теоретический и практический журнал. Серия: Педагогические науки. Белгород : ООО “Руснаучкнига”, 2014. № 28 (224). С. 5-12
 • Сынюк, Н. В. Средства и методы, формирующие у подростков невосприимчивость к употреблению аддиктивных веществ. Апробация : ежемесячный научно-практический журнал / гл. ред. Гимбатов Ш. М. Махачкала : НИЦ «АПРОБАЦИЯ», 2014. № 6 (21). С. 94–96.

Статті в інших наукових журналах

 • Афанасенко В.І., Комар Т.В., Синюк Н.В. Сутність і розвиток самосвідомості як основа продуктивно-діяльнісного самоздійснення особистості. Психологічні травелоги. Науковий журнал. Хмельницький, 2021, № 2 (2). С. 5-16.
 • Синюк Н.В. Аналіз сучасних підходів до профілактики вживання наркогенних речовин і вирішення основних проблем профілактики. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук: зб.наук. праць викладачів / голов. ред. Третько В.В. Хмельницький: ХНУ, 2009. Вип 5. С. 25-27.

Матеріали конференцій (статті, тези)

 • Синюк Н., Нейман Л. Гендерний підхід у вихованні підлітків з неповних сімей в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн- конференції конференції (м. Хмельницький, 27-28 жовтня 2022 року)/Ред. rолегія: Бриндіков Ю. (голова) та ін./ М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т., каф. соц. роб. і соц. педагог. Хмельницький: ХНУ, 2022. С.104-108
 • Синюк Наталія. Соціальне партнерство в контексті підготовки соціальних працівників Теоретико-практичні засади партнерської взаємодії соціономічної та освітньої сфер: зб. наук. праць за матер. міжрегіонального науково-методичного онлайн-семінару (м. Хмельницький, 26 квітня 2022 р.) / за ред. Л. О. Данильчук. Хмельницький : 2022. C.170-175.
 • Хрущ Н. А., Хрущ В. О., Синюк Н. В. Формування фінансового механізму у сфері соціального захисту населення. Фінансові інструменти сталого розвитку держави в умовах системної економічної трансформації : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Хмельницький-Херсон, 22 червня 2022 р. Хмельницький-Херсон : ХНТУ, 2022. С. 41-44
 • Синюк Н. Підготовка молоді до відповідального батьківства. Збірник матеріалів семінару “Відповідальне батьківство ХХІ століття” 10 вересня 2021 р./ за ред. Л.О.Данильчук. Хмельницький, 2021р. С.167-170.
 • Синюк Н. Деякі підсумки впровадження на Хмельниччині національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки. Матеріали науково-методичного онлайн-семінару “Дитинство: сучасні реалії, виклики, перспективи”. 31 травня 2021 року.
 • Синюк Н.В. Фахівець із соціальної роботи як суб’єкт управління соціальними проєктами та послугами: професійні вміння й психологічні якості. Імідж психолога-науковця в українському суспільстві: проблеми та перспективи / Збірник тез доповідей Всеукраїнського наукового круглого онлайн-столу (м. Київ, 10 листопада 2021 року) / за ред. С. Д. Максименка, В. В. Турбан. Київ, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2021. 52 с.
 • Синюк Н. Процес медіації та його роль для становлення партнерських відносин між опонентами. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Миробудування в освітній та соціальній сферах», 25 листопада 2020 р., м.Черкаси.

 • Синюк Н.В., Зіньковська А.О. Передумови та фактори виникнення схильностей до адиктивної поведінки у дітей підліткового віку. Актуальні питання соціальної роботи: надбання, проблеми, перспективи: Зб.наук. праць студентів та викладачів. Вип. перший. ХНУ, 2020. С. 49-53
 • Синюк Н.В., Горобець О.В. Соціально-педагогічна профілактика негативних явищ в студентському середовищі. Актуальні питання соціальної роботи: надбання, проблеми, перспективи: Зб.наук. праць студентів та викладачів. Вип. перший. ХНУ, 2020. С. 25-27
 • Синюк Н.В., Гордієнко Б. П. «Життєва компетентність школярів як аспект соціально- педагогічної роботи» Зб. тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції “Соціальна робота: виклики сьогодення”( 26-27 квітня 2018 року)/ за заг. ред. В.А.Поліщук, С.М.Калаур, Г.І. Слозанської . Тернопіль: ТНПУ імені В.Гнатюка, 2018. С. 126-130
 • Синюк Н.В. Відкурсового проекту до соціального: необхідність формування готовності до моделювання соціальних проектів у майбутніх соціальних працівників. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2017 року) /Ред. rолегія: Романовська Л.І. (голова) та ін.  Хмельницький: ХНУ, 2017. С. 47-49.
 • Синюк Н.В. Розвиток креативності майбутніх соціальних педагогів в процесі культурно- дозвіллєвої практики. Сучасні тенденції креативної педагогіки : зб. Матеріалів Всеукраїнського семінару «Сучасні тенденції креативної педагогіки» / За заг. Ред. Л.О.Данильчук, І.Ф.Лизун. – Кременець : Вид-во КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2017. С. 52-55
 • Синюк Н.В. Форми і методи соціально-педагогічної профілактики адитивної поведінки учнів. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : збірник науково-методичних праць міжнародної науково- практичної конференції Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально- економічного коледжу : «Вектор». Вип. 2. Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2017. С. 247- 249
 • Synyuk N. V.«Professional competence of future professionals and their readiness for professional activity in the prevention of addictive behavior of students». International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences:Conference Proceedings, December 28-29, 2016. Kielce : Holy Cross University. Р. 117- 119. (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні дослідження в галузі педагогіки, психології та суспільних наук” у м. Кєльце, Республіка Польща 28-29 грудня 2016 р. С. 117-119. )
 • Синюк Н.В. Інтеграція теоретичного навчання, практичної підготовки та самоосвіти майбутніх соціальних педагогів у галузі профілактики адиктивної поведінки. Збірник наукових статей за результатами Міжнародної науково-практичної конференції «Багатоманітність культур як педагогічна проблема», 17-18 вересня 2015 року. Бердянський державний педагогічний університет (м. Бердянськ). С. 341-375.
 • Синюк Н. В. Принципи професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки в учнівському середовищі. Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження : збірник тез ІІ Міжрегіонального науково-методологічного семінару кафедри філософії та суспільних дисциплін ТДМУ імені І. Я. Горбачевського (Тернопіль, 26 червня 2014 року) / Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. Тернопіль: Вектор, 2014. С. 47-49.
 • Синюк Н. В. Використання компетентнісного підходу під час підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики та корекції адиктивної поведінки підлітків загальноосвітніх закладів. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Ялта, 20–21 березня 2014 р.) / ред. колегія : Глузман О. В., Гончарова Н. Г. та ін. Ялта : РВНЗ КГУ, 2014. Ч. 1. С. 334–338.
 • Синюк Н.В. Доцільність формування готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики та корекції адикцій у підлітків. Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства : матеріали ІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції / голова прогр. комітету Никифоров В. В. Кременчук : КрНУ, 2014. С. 126–128.
 • Синюк Н. В. Обґрунтування доцільності моделювання під час формування готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки у підлітків загальноосвітніх навчальних закладів. Організація самостійної роботи студентів у контексті підвищення якості освіти: особистісний вимір : збірник матеріалів Міжнародної науково- практичної конференції (Донецьк, 10–11 квітня 2014 р.). Донецький національний університет. Донецьк: «Азов’є», 2014. С. 180–181.
 • Синюк Н. В. Педагогічні умови підвищення професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів. Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 15 травня 2014 р.) / голов. ред. В. В. Корнещук. Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. С. 153–155.
 • Синюк Н.В. Теоретичні підходи до необхідності підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики адитивної поведінки підлітків, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах. Збірник матеріалів Десятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Україна наукова». С. 40-46.
 • Синюк Н.В. Антинаркогенна робота соціального педагога з сім’єю. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи”. (м.Хмельницький, 23-24 березня 2012 року). Хмельницький: ХНУ, 2012. С. 177-179.
 • Синюк Н.В. Вплив виховних інститутів на формування несприйнятливості до вживання наркогенних речовин. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем» (м. Хмельницький 22-23 квітня 2011 р.). ХНУ, 2011. С. 276-278.
 • Синюк Н.В. Технологічність як домінуюча характеристика діяльності людини. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: Тези доповідей Міжнародної науково- практичної конференції. Хмельницький: ХІСТ Університету «Україна», 2011. С.268-271.
 • Синюк Н.В. Методологічне й організаційне забезпечення первинної профілактики серед підлітків. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 14- 15 травня 2010 року). ХНУ, 2010. С. 121-123.
 • Синюк Н.В. Модель роботи соціального педагога з формування несприйнятливості учнівської молоді до вживання наркогенних речовин (Проект “Життя без наркотиків”) Соціально- педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації: Тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Хмельницький: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету “Україна”, 2010. С. 52-55
 • Синюк Н.В. Цільова підготовка фахівців з антинаркогенної профілактичної діяльності. Всеукраїнська науково-практична конференція. Хмельницький: НАДПСУ, 2009. С.222-223.

Методичні вказівки

 • Соціальна і демографічна статистика: методичні вказівки до виконання практичних для студентів спеціальності 231 Соціальна робота. Н.В. Синюк, О.А. Кравчук. Хмельницький: ХНУ, 2021. 45 с.
 • Управління соціальними проєктами та послугами: конспект лекцій з дисципліни для студентів спеціальності «Соціальна робота». Н.В. Синюк. Хмельницький: ХНУ, 2020. 230 с.
 • Моделювання соціальних проектів. Методичні вказівки до вивчення курсу та написання курсової роботи для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.130102 – “Соціальна робота” Н.В. Синюк. Хмельницький: ХНУ, 2017. 58 с.
 • Соціальна та демографічна статистика. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки “Соціальна робота”. Н.В. Синюк. Хмельницький: ХНУ, 2015. 56 с.
 • Культурно-дозвіллєва практика. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка». О.М. Гомонюк, Н.В. Синюк, Л.О. Іващенко. Хмельницький: ХДУ, 2004. 72 с.

Контакти:

E-mail: nvs100377@gmail.com