Перейти до вмісту

доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Google Scholar
ORCID

Освіта

 • 1976-1986 – ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м.Деражня.
 • 1987-1992 – Київський державний педагогічний інститут імені М. Драгоманова
 • 1994-1996р. – друга вища освіта, Волинський державний університет імені Лесі Українки спеціальність «Практична психологія», кваліфікація «Практичний психолог».
 • 2016 р. – присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти., тема кандидатської дисертації: «Формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з клієнтами соціальних центрів матері і дитини»,
 • 2019 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету.

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ “Україна”, кафедра соціальної роботи 11.12.12 – 12.01.13
 • Хмельницький національний університет, підвищення кваліфікації з тематичних університетських курсів (англійська мова)

Навчальні дисципліни

 • Історія соціальної роботи
 • Методика роботи з дитячими і молодіжними організаціями
 • Соціальний супровід прийомної сім’ї

Захист дитини: сімейно-орієнтований підхід

Підготовка наукових кадрів

 • Здійснено наукове керівництво (консультування) здобувача наукового ступеня наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 – професійна освіта Заблоцького Андрія Руслановича (Захист відбувся 2021 року. Тема дисертаційної роботи «Підготовка майбутніх працівників соціальної сфери до роботи в альтернативних формах державної опіки над дітьми»)

Наукові інтереси. Громадська діяльність

 • голова ГО «Ліга Соціальних працівників» (з травня 2019 року)
 • голова Відокремленого підрозділу Благодійного фонду «Живе серце» «Хмельницький» з 2015 року
 • наукове консультування фахівців ТОВ «Галатеа» (з 15 липня 2015 року по теперішній час).

Реалізовані проєкти

 • 2004-2007 р р. – регіональний менеджер проекту Християнського дитячого фонду «Реформування системи опіки і піклування в Україні шляхом створення прийомних сімей і ДБСТ».
 • 2006-2009 р р. – регіональний менеджер проекту представництва МБФ «Надія і житло для дітей « в Україні «Вивчення потреб дітей із СЖО, що перебувають у інтернатних закладах».
 • 2010 р. – координатор проекту ООН (ЮНІСЕФ) «Вивчення потреб дітей із СЖО».
 • 2015-2017 р.р.- менеджер соціальної ініціативи «IDEA за підтримки Microsoft YouthSpark – 2017: ІТ для працевлаштування молоді».

Список основних наукових та навчально-методичних праць

 • Шеремет А.М. Формування професійної готовності мвйбутніх соціальних педагогів до роботи з клієнтами соціальних центрів матері і дитини. Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності: монографія / відп. ред. Л. О. Данильчук, Л. І. Романовська. Хмельницький: Фоп Цюпак А. А., 2020. Т. 1. 302 с. С. 215-262.;

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopus

 • Peculiarities of Career Self-Determination of Modern High School Students   Стаття    Science and education: Education. Academic Journal of South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky. – 2017. – №4. – P. 159-165.Фахове видання Indexed in the database: Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science

Статті у зарубіжних виданнях

 • Соціально-психологічні особливості впливу засобів масової інформації на формування ціннісних орієнтацій старшокласників       Стаття       International Journal of Innovative Technologies in Social Science: Scientific Edition. –Vol. 1, 4(8), June 2018. – Warsaw, Poland. – P. 24-30. URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6539

Статті у періодичних фахових виданнях України

 • Антонова З.О.,Шеремет А.М. Особливості психологічного впливу корпоративної культури підприємства на успішність бізнес-результатів//наукове періодичне видання “Київскький науково-педагогічний вісник “-К.№26/2022
 • Шеремет А.М. МОДЕЛЬ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА ДЛЯ РОБОТИ З ОСОБАМИ ЛІТНЬОГО ВІКУ. Збірник матеріалів міжнародної науково- практичної конференції “Сучасна педагогіка та психологія; методологія, теорія і практика”,, Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського 4-5 грудня 2020р.
 • Шеремет А.М. МОДЕЛЬ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА ДЛЯ РОБОТИ З ОСОБАМИ ЛІТНЬОГО ВІКУ. Збірник матеріалів міжнародної науково- практичної конференції “Сучасна педагогіка та психологія; методологія, теорія і практика”,, Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського 4-5 грудня 2020р.
 • Гоцко С. І., Шеремет А. М. Особистісні та професійні якості соціальних працівників, які працюють з клієнтами соціальних центрів матері та дитини./ Актуальні питання соціальної роботи: надбання, проблеми, перспективи: Збірник наукових праць студентів та викладачів / голова редколегії Л.І. Романовська; відповідальна за випуск О.В. Юрче С. 27- 30.http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9614
 • БОНДАРЧУК Д.Р., ШЕРЕМЕТ А.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ОСОБИСТІСНИХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В АСПЕКТІ ВУЛИЧНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ. Бондарчук Д.Р.
 • Шеремет А.М. Особливості прояву особистісних та професійних якостей у майбутніх соціальних працівників в аспекті вуличної соціальної роботи Актуальні питання соціальної роботи: надбання, проблеми, перспективи: Збірник наукових праць студентів та викладачів / голова редколегії Л.І. Романовська; відповідальна за випуск О.В. Юрh
 1. Теоретичні аспекти використання інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі закладів вищої освіти Стаття Зб. наук пр. Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» / № 17. – Хмельницький : ХІСТ, 2019. – С.73-79. Фахове видання
 2. Реформування державної системи опіки над дітьми як пріоритетний напрямок політики України         Стаття Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки №4(66),2016-С.180-188Фахове видання
 • Педагогические проблемы в организации профессиональной деятельности будущих социальных педагогов с клиентами социальных центров матери и ребенка и перспективы их решения  стаття Проблемысовременной науки: сб. науч. трудов. Ставрополь : Центр научного знания «Логос», 2015. – Вып. 19. –– С. 76–85. Стаття в іноземному виданні, включеному до міжнародних баз данихФахове видання
 • Педагогічні підходи до розробки моделі формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи у соціальних центрах матері та дитини стаття Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Серія: соціально-педагогічна / за ред. Л.П. Мельник, В.І. Співака. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2015. – Вип. XXIV – 244–25Фахове видання
 • Введення елементів навчального психолого- педагогічного тренінгу як педагогічна умова формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з клієнтами соціальних центрів матері та дитини /тези/Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної роботи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Глухів, 22-23 жовт. 2015 р.) – Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2015. – C. 178–180.
 • Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з клієнтами соціальних центрів матері та дитини         стаття        Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук.ред. І.С. Руснак. Сер. : Педагогіка та психологія – Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 758. – С. 200–209.Фахове видання
 • Центри матері і дитини як потенційні робочі місця майбутніх соціальних педагогів        стаття        Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. І.С. Руснак. Сер. : Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 713.. – С. 186–192.Фахове видання
 • Спектр професійних обов’язків майбутніх соціальних педагогів у центрах матері та дитини та готовність їх виконувати стаття                           Науковий вісник Ужгородського національного університету : наук. журн. Сер. : Педагогіка. Соціальна робота / [гол. ред. І.В. Козубовська]. – Ужгород, 2014. – Вип. 32. – С. 202–204.Фахове видання
 • Педагогічні засади функціонування центрів матері і дитини та потреба професійної діяльності у них кваліфікованих соціальних педагогів стаття Наукові записки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). Сер. : Психолого-педагогічні науки / за заг. ред. Є.І.Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – №2. – С. 153– 157.Фахове видання
 • Застосування методів інтерактивного навчання у процесі навчання психології          тези Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – ІІІ МНПК ХІСТ, 14.11.2013. – Хмельницький: ХІСТ Університету «Україна», 2013. – С. 173–176.
 • Організація психолого-педагогічної роботи соціальних центрів матері і дитини     стаття        Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 23–24 берез. 2012 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 143– 145.Фахове видання
 • Зарубіжні теорії розвитку особистості дитини раннього віку стаття                 Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» – Хмельницький : ХІСТ, 2012. – №6 – С. 183–188.Фахове видання
 • Особливості роботи практичного психолога в умовах діяльності центру матері та дитини тези Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 17 лист. 2011 р.) – Хмельницький : ХІСТ Університету «Україна», 2011. – С.313–316.Фахове видання
 • Мультидисциплінарний підхід до здійснення оцінки потреб дитини та її сім’ї у СЖО        стаття        Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ХНУ – 22- 23.04.11 р. – С. 49–51. Фахове видання
 • Формування прив’язаності у дітей як фактор благополучного розвитку особистості       стаття        збірник наукових праць Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Серія : соціально-педагогічна / за ред. Л.М. Мельник, В.І. Співака. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. Випуск XVI. – С. 408–419.Фахове видання

Матеріали конференцій (статті, тези)

 • “Виховання дітей в дистантних сім’ях як психолого- педагогічна проблема.”ІІ науково-методичний онлайн-семінар з міжнародною участю “Відповідальне батьківство ХХІ століття” 15.09.2022
 • “Виховання дітей в дистантних сім’ях як психолого-педагогічна проблема.”ІІ науково-методичний онлайн-семінар з міжнародною участю “Відповідальне батьківство ХХІ століття” 15.09.2022
 • Шермеет А.М. ПІДГОТОВКА МОЛОДІ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БАТЬКІВСТВА Збірник матеріалів семінару “Відповідальне батьківство ХХІ століття” 10 вересня 2021 р./ за ред. Л.О.Данильчук. Хмельницький, 2021р. с.167- 170.
 • Шеремет А.М. Особливості соціального супроводу дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування у сімейних формах виховання. ДЕЯКІ ПІДСУМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ НА 2017-2026 РОКИ. Матеріали науково-методичного онлайн-семінару “Дитинство: сучасні реалії, виклики, перспективи”. 31 травня 2021 року
 • КОМАР Т. В., ШЕРЕМЕТ А. М. Соціально-психологічна адаптація студентів-першокурсників: теоретико-діагностичний аспект.АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ Тези доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Хмельницький, 9–10 квітня 2020 року Хмельницький 2020, стор.50- 52http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9599
 • Шеремет А. М. Самотність як проблема соціальної роботи,Усамітнення та самотність в житті особистості. /Збірник тези за матеріалами круглого столу (on-line, 24 квітня 2020 р.). – Київ : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2020. – 100 с. Матеріали, стор.97- 99http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9600
 • Використання інтерактивних технологій навчання у закладах вищої освіти Тези Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 березня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 65 – 69. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8234
 • Використання інтерактивних технологій навчання у закладах вищої освіти                 Тези Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 березня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 13 – 17.
 • Основні аспекти формування сімейних цінностей у сучасних старшокласників       Стаття       Український психолого- педагогічний науковий збірник / Львівська педагогічна спільнота. – Львів, 2019. – № 16 (16). – С. 137-147.
 • Соціальне сирітство в українському суспільстві        Стаття Науково-популярний журнал «Людина. Суспільство. Держава.» матеріал № 3/2018 , грудень 2018 р. м. Хмельницький.-стор.57-59.
 • Ще раз про проблеми морального виховання дітей у сім’ї Стаття       Науково-популярний журнал «Людина. Суспільство. Держава.» матеріал № 3/2018 , грудень 2018 р. м. Хмельницький- стор.36-38.
 • Тези Патріотичне виховання сучасної молоді як цілісний, цілеспрямований, свідомо організований процес становлення та розвитку особистості “Наукове мислення ” Громадське об’єднання “Вектор пошуку”:, Збірник статей учасників 19 Всеукраїнської практично-пізнавальної конференції” Наукова думка сучасності і майбутнього”. – квітень 2018. – Дніпро, Україна. – стор. 25-28.
 • Cоціально – педагогічна робота з неповною сім’єю Тези матеріали VІ Всеукраїнській студентській науково- практичній конференції (Хмельницький, ХНУ, кафедра психології та педагогіки, 12-13 квітня 2017 р. стор.36-39.)
 • Особливості та профілактика професійного вигорання фахівців соціономічних професій     Тези матеріали VІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції (Хмельницький, ХНУ, кафедра психології та педагогіки, 12-13 квітня 2017 р. стор.34-36.)
 • Соціально – педагогічна особливості дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
 • Тези матеріали VІ Всеукраїнській студентській науково- практичній конференції (Хмельницький, ХНУ, кафедра психології та педагогіки, 12-13 квітня 2017 р. стор.26-29.)
 • Стилі виховання в контексті формування особистості дитини Тези Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції 17–18 листопада 2017 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2017. – Ч. 2. – 87-90
 • Соціально-педагогічна робота з попередження жорсткого поводження з ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції(м.Хмельницький,26-27 жовтня 2017року)/Ред.колегія; Романовська Л.І…(голова)та ін.- Хмельницький:ХНУ,2017.-с.148-151
 • Розвиток комунікативної компетентності як педагогічна умова формування готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи у соціальних центрах матері та дитинистаття Багатоманітність культур як педагогічна проблема : зб. наук. статей [за матеріалами міжнар. наук.-практ конф. «Багатоманітність культур як педагогічна проблема»] – Бердянськ : видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 145–148.
 • Педагогічна модель оптимізації професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи у соціальних Центрах матері та дитини тези Соціальна робота та соціальна педагогіка: виклики сьогодення : матеріали доповідей та повідомлень всеукр. наук.-практич. конф. молодих учених та студентів (Тернопіль, 29 квіт. 2015 р.) – Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2015. – С. 177–180.
 • Професіоналізм майбутніх соціальних педагогів у роботі з клієнтами соціальних центрів матері і дитини як чинник реалізації здоров’яжбережувального підходу на державному рівністаття        Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження : матеріали регіонал. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 24–25 верес. 2015 р.) – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. – C. 47–49.
 • Практичні механізми впровадження акмеологічного підходу під час формування пренатальної культури як умова формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з клієнтами соціальних центрів матері та дитини      тези Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали всеукр. наук.- практ. конф. з між нар. участю (Суми, 11–12 лист. 2015 р.). – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 210–213.
 • Результати формування готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з клієнтами соціальних центрів матері і дитини      тези Соціальна педагогіка та соціальна робота: виклики сьогодення: матеріали доповідей та повідомлень всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (Тернопіль, 28–29 жовт. 2015 р.) – Тернопіль: Вектор, 2015. – С. 193–198.
 • Можливості акмеологічного підходу під час формування у майбутніх соціальних педагогів готовності до роботи у центрах матері та дитини тези Соціальна робота як правозахисна професія : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 29 квіт. 2015 р.). – Чернівці, 2015. – C. 180–183.
 • Теоретичні аспекти доцільності підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в центрі матері і дитини тези Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження : зб. тез ІІ між регіонал. наук.-методол. семін. (Тернопіль, 26 черв. 2014 р.). – Тернопіль : Вектор, 2014. – C. 53–55.
 • Професійна підготовка соціального педагога до роботи у центрах матері та дитини           тези Соціально-педагогічна діяльність у сфері дозвілля: проблеми та перспективи : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю Харківської державної академії культури (Харків, 6 лист. 2014 р.). – Харків : ХДАК, 2014. – C. 45–46
 • Професійна підготовка майбутнього соціального педагога до роботи в центрі матері і дитини         тези Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали ІІІ міжнар. наук.- практ. конф. (Одеса 15 трав. 2014 р.) – Одеса: Видавець Букаєв В.В., 2014. – С. 163–165.ХНУ,2013.с.171-173
 • Необхідність підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності в Центрах матері і дитини    тези Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-педагогічна парадигма виховання: сутність та шляхи реалізації» (тези доповідей 25-26 вересня 2014 р.), м. Ніжин : НДУ ім. М Гоголя. – 2014 – С. 210–211.

Методичні вказівки

 • Методичні вказівки до вивчення курсу «Соціальний супровід прийомної сім’ї» та виконання контрольних робіт для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка» Методичні вказівки Електронний аналог друкованого видання Хмельницький, 2012р.
 • Методичні вказівки до вивчення курсу «Історія соціальної роботи» та виконання контрольних робіт для студентів напрямку підготовки «Соціальна педагогіка»
 • Методичні вказівки Електронний аналог друкованого видання (сертифікат № 35) Хмельницький, 2015
 • Методичні вказівки до вивчення курсу ”Технології соціально-педагогічної роботи” та виконання контрольних робіт для студентів напряму підготовки “Соціальна педагогіка” Методичні вказівки        Електронний аналог друкованого видання Хмельницький, 2012р
 • Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями   Навч.-метод. посіб    Хмельницький : ХНУ, 2018. https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/407749/mod_resource/cont ent/
 • Методичний комплекс до проведення навчальної (волонтерської) практики для студентів денної форми навчання спеціальності 231 Соціальна робота Метод. рекомед. Хмельницький : ХНУ, 2018.

https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/407725/mod_resource/cont ent/

Контакти

E-mail: allasher021069@ukr.net