Перейти до вмісту

кандидат педагогічних наук, доцент

Google Scholar ORCID

Освіта

 • 1987-1998 – Шарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.
 • 1999-2004 – Хмельницький державний університет.
 • 2013 р. – присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти, тема кандидатської дисертації: «Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів в умовах дистанційного навчання».
 • 2014 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету.

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • 2022 р. – Науково-методичний семінар з підвищення кваліфікації «Сучасні стратегії та інноваційні моделі надання соціальних послуг» 27 вересня – 7 жовтня 2022 року на базі кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного університету імені Лесі Українки. Обсяг стажування 60 годин
 • 2022 р. – Центр післядипломної освіти за програмою підвищення кваліфікації «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічного працівника» 10 січня -31 січня 2022 року. Обсяг стажування – 30 годин.
 • 2021 р. – Підвищення кваліфікації на кафедрі психології та соціальної роботи Відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” Хмельницький інститут соціальних технологій терміном з 15.03.21. по 15.06.21. (Наказ від 13.03.21р. № 15/1-о ) Обсяг стажування -180 год. (6 кредитів ЄКТС)
 • 2020 р. – підвищення кваліфікації у вебінарі ГО «Ла Страда-Україна» «Протидія та реагування на випадки насильства над дітьми в умовах дистанційного навчання в період COVID-19», Свідоцтво № 1260 нтм/2020;
 • 2020 р. – навчально-практичні семінари – тренінги «Медіація: виклики сьогодення» (сертифікат №155-м/2020), «Миробудування в освітній та соціальній сферах» (сертифікат №362м/2020);
 • 2018 р. – підвищення кваліфікації за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти», Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти, м. Хмельницький. (Свідоцтво №ХМ02071234/184)
 • 2016 р. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (№1593 – 33/03 від 30.12.2016р.)

Навчальні дисципліни

 • Соціальний супровід отримувачів соціальних послуг
 • Соціальний захист та соціальне забезпечення
 • Соціальне страхування та пенсійне забезпечення
 • Робота соціального педагога в закладах освіти
 • Психолого-педагогічні основи соціальної роботи з неповносправними

Наукові інтереси. Громадська діяльність

 • член ГО «Ліга Соціальних працівників України» (з травня 2019 року)
 • наукове консультування ГО «Соціально-політична ініціатива (з 2017 року по теперішній час

Список основних наукових та навчально-методичних праць

 • Овод Ю. В. Формування готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до професійної діяльності засобами дистанційного навчання. Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності: монографія / відп. ред. Л. О. Данильчук, Л. І. Романовська. Хмельницький: Фоп Цюпак А. А., 2020. Т. 2. 336 с. С. 90-109;
 • Овод Ю. В. Попелюшко Р.П. Проблема функціонування як інститут виховання й соціалізації дітей в неповних сім’ях. Теорія та практика формування особистості як суб’єкта самотворення і самозбереження. Монографія. Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2021. 460 с,С. 426-442

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopus

 • Hennadii Khudov, Valentina Tyurina, Yuliia Ovod, Marharyta Kozyr, Anna Chala, Irina Khizhnyak The Ways of Psychological and Pedagogical Barriers Overcoming between Teachers and Students during COVID-19 Pandemic Systematic Reviews in Pharmacy Vol 11, Issue 11, Nov-Dec 2020

Статті у періодичних фахових виданнях України

 • Овод Ю. В. Чинники, що детермінують рівень розвитку психологічної готовності розлучених людей до вступу у новий шлюб. Науковий журнал з соціології та психології Габітус. Випуск №42. Видавничий дім «Гельветика», 2022р.
 • Овод Ю.В. Комар Т.В. Зарубіжний досвід соціально-психологічного супроводу складних життєвих обставин вихованців інтернатних закладів. Науковий журнал з соціології та психології Габітус. Випуск №37. Видавничий дім «Гельветика», 2022р.
 • Овод Ю.В., Венчеславська Т.І. Практичні рекомендації розлученим людям щодо запобігання та подолання сімейної кризи «повторний шлюб» Науковий журнал з соціології та психології Габітус ISSN (Print), №21. Видавничий дім «Гельветика», 2663-5208 2021 с.262-267
 • Овод Ю.В., Венчеславська Т.І. Шляхи формування психологічної готовності розлучених людей до вступу у новий шлюб Науковий журнал з соціології та психології Габітус ISSN (Print), №22. Видавничий дім «Гельветика», 2663-5208 2021 с.154-262
 • Петяк О.В., Руденок А.І., Овод Ю.В. Психологічні особливості судового пізнання Габітус ISSN (Print), №21. Видавничий дім «Гельветика», 2663-5208 2021 с.162-167
 • Овод Ю.В. Теоретичні основи підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи у закладах інклюзивної освіти Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» / №17.
 • Хмельницький: ХІСТ, 2019.– С. 131–135.
 • Ю.В. Овод, Романишин С.О. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх працівників соціальної сфери до професійної діяльності в умовах дистанційного навчання. Теорія і методика виховання: науково-педагогічний вісник. Вип.7.- Херсон: Видавець Грінь Д.С.,2017.-с.23-27
 • Овод Ю.В. До проблеми дитячої бездоглядності в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Наукове видання. Випуск 1 (40). Серія «Педагогіка. Соціальна робота» – Ужгород: УжНу «Говерла». 2017р. ст.189- 192
 • Овод Ю.В. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх працівників соціальної сфери Теорія і методика виховання :науково-педагогічний вісник.Вип.7.-Херсон: Видавець Грінь Д.С., 2017 96 с.
 • Овод Ю.В. Інноваційні технології у соціальній роботі. Збірник наукових праць НАДПСУ № 3 (5) 2016 рік. Педагогічні науки с. 63-68
 • Овод Ю.В. Дистанційне навчання і форми взаємодії у системі “викладач- студент”. Збірник наукових праць НАДПСУ №4 (6) Педагогічні науки, с.59-63
 • Овод Ю.В. Основні шляхи підвищення ефективності профорієнтаційної роботи. Збірник науково-методичних праць (частина 1) Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2016 – с. 70-73
 • Овод Ю.В. Професійна компетентність майбутнього соціального працівника. Збірник наукових праць, Житомир, вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, ст 74-77, 2015р
 • Овод Ю.В. Налагодження ефективної взаємодії сім’ї і школи як одна із функцій соціального педагога. Вісник УЖНУ, серія Педагогіка. Соціальна робота, випуск 35 с.125-128, 2015
 • Овод Ю.В. Сутність та зміст дистанційного навчання у підготовці майбутніх соціальних педагогів / Ю.В.Овод // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, В.І.Співака. – Вип. ХХIV. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2015. – С. 117-127.
 • Овод Ю.В. Соціальне забезпечення в структурі соціальної політики держави. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Випуск 689 Педагогіка та психологія –Чернівці: Чернівецький нац..ун-т, 2014р. ст. 101-107
 • Овод Ю.В. Козацька педагогіка про формування інтелекту, тіловиховання та духовності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Наукове видання. Випуск 31. Серія «Педагогіка. Соціальна робота» – Ужгород: УжНу «Говерла». 2014р. ст.115-117
 • Овод Ю.В. Основні професійно-важливі якості особистості майбутнього соціального педагога. -Збірник наукових праць.”Модернізація вищої освіти в Україні і за кордоном”. Житомир, вид-во ЖДУ ім.І. Франка, 2014- с.283-286
 • Овод Ю.В. особливості професійної діяльності соціального працівника в системі соціального забезпечення. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна” №1(7) 2013,с. 167-171
 • Овод Ю.В. Педагогічне керівництво процесом професійного самовизначення. Збірник наукових праць. “Педагогіка та психологія” Випуск 654; Науковий вісник Чернівецького університету, – 2013р. с.111-118
 • Овод Ю.В. Мотивація у професійному виборі соціального педагога. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна” №2(8) 2013, с.162-166
 • Овод Ю.В. Перспективи впровадження дистанційного навчання у вищих навчальних закладах.- Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, серія соціально-педагогічна. Випуск 18,”Медобори-2006″ 2012- с. 302-310
 • Овод Ю.В. Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів в системі дистанційної освіти. Збірник наукових праць гуманітарно-педагогічної академії. м. Хмельницький , 2011, с.247-251
 • Овод Ю.В. Історія розвитку та класифікація засобів дистанційного навчання. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”№3,2011с. 131-135
 • Овод Ю.В. Роль інтерактивної взаємодії викладача та студента на різних етапах навчання. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України № 58, 2011
 • Овод Ю.В. Інформаційно-комунікаційні технології навчання у професійній діяльності педагога. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна №14. с. 180-186
 • Овод Ю.В. Особливості формування особистості майбутнього соціального педагога як суб’єкта педагогічної діяльності в системі заочно-дистанційного навчання. – “Наукові записки НДУ. Серія: психолого-педагогічні науки”, 2009 – с.101-112
 • Овод Ю.В .Особливості розвитку соціальної роботи на Хмельниччині. – Збірник наукових праць. « Педагогіка та психологія». Випуск 335; Науковий вісник Чернівецького університету, -2007р. ст. 136-144..

Матеріали конференцій (статті, тези)

 • Овод Ю.В. Досвід впровадження технологій інклюзивного навчання. Відповідальне батьківство ХХІ століття : зб. наук. праць за матер. ІІ науково- методичного онлайн-семінару з міжнародною участю (Хмельницький, 15 вересня 2022 р.) / за ред. Л. О. Данильчук. Хмельницький : 2022. 121-124с.
 • Овод Ю.В., Дроздова А.С. ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА ІЗ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ. Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи», яка відбудеться 27-28 жовтня 2022 року у Хмельницькому національному університеті (кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки).
 • Овод.Ю.В. Дроздова А.С. Внутрішньо переміщені особи як особлива категорія роботи соціального працівника в процесі соціально-психологічного супроводу. Відповідальне батьківство ХХІ: зб. наук. праць за матер. ІІ науково- методичного онлайн-семінару (Хмельницький, 15 вересня 2022р.)/ за ред. Л.О.Данильчук. Хмельницький, 2022р.с. 47-50
 • Ю.В.Овод Зміст умінь самостійно-пізнавальної діяльності майбутніх соціальних працівників в період дистанційного навчання. Збірник матеріалів науково-методичного онлайн-семінару «Теоретико-практичні засади партнерської взаємодії соціономічної та освітньої сфер» 24 лютого 2022. м. Хмельницький
 • Ю.В.Овод Превенція насильства в сім’ї як комплексна проблема соціальної педагогіки. Збірник праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук» м. Київ, 4-5 лютого 2022року
 • Овод Ю.В. Полянчук В.О. Безвідповідальність батьків як один із чинників злочинності дітей та молоді. Відповідальне батьківство ХХІ: зб. наук. праць за матер.науково-методичного онлайн-семінару (Хмельницький, 16 вересня 2021р.)/ за ред. Л.О.Данильчук. Хмельницький, 2021р.с.144-147
 • Овод.Ю.В., Перебиковська Ю.М. Теоретичні аспекти соціальної роботи з неповними сім’ями з метою формування у них відповідального батьківства. Відповідальне батьківство ХХІ: зб. наук. праць за матер.науково-методичного онлайн-семінару (Хмельницький, 16 вересня 2021р.)/ за ред. Л.О.Данильчук. Хмельницький, 2021р.с.142-144
 • Овод Ю.В. Консультативно-методична допомога дітям з особливими освітніми потребами та батькам, які їх виховують. Доповідь на науково- практичній конференції ХНУ, м. Хмельницький, 14 травня 2021 р.
 • Овод Ю.В. Особливості підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до професійної діяльності в закладах інклюзивної освіти. «Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи». Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід та перспективи». 28 квітня 2020 року. м. Кам’янець-Подільський, – С. 37-41.
 • Овод Ю.В. Зміст та особливості взаємодії викладачів та студентів у дистанційному навчанні в умовах карантину. Відповідальне батьківство ХХІ: зб. наук. праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару (Хмельницький, 16 вересня 2021р.)/ за ред. Л.О. Данильчук. Хмельницький, 2021р.с.119-122
 • Овод Ю.В. Соціальний супровід сім’ї, яка виховує дитину-інваліда. Тези доповідей науково-методичного онлайн-семінару «Дитинство: сучасні реалії, виклики та перспективи». Хмельницький, 31 травня 2021 р. – С. 39-42.
 • Овод Ю.В. Дидактичні принципи навчання як основа дистанційної форми його організації / Ю. В. Овод // Тези доповідей Всеукраїнської науково- практичної інтернет-конференції “Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід та перспективи». 28 квітня 2020 року. м. Кам’янець-Подільський, – С. 34-37.
 • Овод Ю. ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ЗАСОБУ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ Особистісне зростання: теорія і практика: Збірник наукових праць [за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Житомир, 21 квітня 2020 р.)] / Ред. колегія: Л. П. Журавльова, Г. В. Пирог, Т. М. Шапран / М-во освіти і науки України, Житомирський державний університет імені Івана Франка, соц.-псих. факультет. Житомир, Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2020. 280 с.
 • Овод Юлія МОДЕЛЬ ЗМІНИ ПОВЕДІНКИ КЛІЄНТА ЯК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА   ОСНОВА    СОЦІАЛЬНОГО    СУПРОВОДУ. Надання соціальних послуг в умовах децентралізації: проблеми та перспективи: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 25 вересня 2020 р.) / За ред. О. Бартош, С. Литвинової, В. Панка
 • Овод Ю.В. Історичний аспект організації соціальної роботи в закладах інклюзивної освіти за кордоном. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції.-м. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж.-2019.-354 с.
 • Овод Ю.В. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери. Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей VІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції (Хмельницький, 11–12 квітня 2019) /[ред. колегія: Є. М. Потапчук (голов. ред.), Т. Л. Левицька, Л. О. Подкоритова, В. К. Гаврилькевич] / М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. психол. та педагог. [та ін.]. – Хмельницький: ХНУ,2019.-160 с.(с.100-102)
 • Овод Ю.В. Вдосконалення процесу організації навчання майбутніх спеціалістів в умовах дистанційного навчання. Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції 22 березня 2019р./ За заг.ред.Е.В.Лузік, О.М.Акмалдінової.- К.:НАУ,2019 р.- с.114-116
 • Овод Ю.В. Алгоритм соціального супроводу сімей що виховують дитину з особливими освітніми потребами. Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції,( м. Одеса, 19 листопада 2018 р.) /гол.ред. Корнещук В.В. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О.,2018 ст. 116-118
 • Овод Ю.В Використання нових інформаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей. Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 травня 2018 р.)/гол.ред. В.В.Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О.,2018 ст. 113-115
 • Овод Ю.В Інклюзивна освіта: особливості організації навчального процесу. Збірник науково-методичних праць Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Інноваційні партнерські взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали міжнародної науково- практичної конференції: “ВЕКТОР”. – Вип.3. –Кам’янець-Подільський: , 2018.- с.141-143
 • Овод Ю.В Роль держави в професійній освіті. Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2018р./ За заг.ред.Е.В.Лузік, О.М.Акмалдінової.- К.:НАУ,2018 р.- с.115-117
 • Овод Ю.В Проблема професійного становлення особистості в умовах сучасності. Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 23 березня 2017р./ За заг.ред.Е.В.Лузік, О.М.Акмалдінової.-К.:НАУ,2017 р.-с.115-117
 • Овод Ю.В Здібності та їх роль у виборі професії. Становлення особистості професіонала: перспективи і розвиток : Матеріали VІ Міжнародної науково- практичної конференції, м. Одеса, 24-25 березня 2017 р. – Одеса: ОДУВС,2017 ст. 113-115
 • Овод Ю.В. Особливості підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи в закладах інклюзивної освіти. – Матеріали восьмої міжнародної науково- практичної конференції “Актуальні дослідження в соціальній сфері” м. Одеса, 2016, с.245-247
 • Овод Ю.В. Самовиховання в системі підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції ” Актуальні проблеми вищої професійної освіти”, НАУ, м.Київ,2016 с. 105-107
 • Овод Ю.В. Особливості розвитку соціальної роботи на Хмельниччині. Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців”. Ужгородський національний університет, 2016р. с. 125-126
 • Овод Ю.В. Зикіна А. Особливості та зміст інклюзивної освіти у професійній діяльності соціального педагога. Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору. Матеріали V -ї Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Хмельницький, 14-15 квітня 2016 р./ За ред.к.пс.н., доц. Р.П.Попелюшка/ М-во освіти і науки України, Хмельницький нац.ун-т, каф. практ психол. та педагог.- Хмельницький :ПП Гонта ,2016.- с. 62-64
 • Овод Ю.В. Перспективи дистанційної форми підготовки соціальних педагогів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми вищої професійної освіти” НАУ,М.Київ, Березень,2015р.c.67-68
 • Овод Ю.В. Профорієнтація у сучасній системі вищої освіти. Матеріали ІІ Міжнародної – науково-практичної конференції “Актуальні проблеми вищої професійної освіти” м. Київ, НАУ,2014- с.109-11
 • Овод Ю.В. Соціальний працівник: специфіка професії. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Професійна підготовка студентів соціально-педагогічної сфери- освітня складова суспільного розвитку”. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,2014 с.88-89
 • Овод Ю.В. Соціальний супровід отримувачів соціальних послуг. Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери” Хмельницький, 2013р.с. 117- 119
 • Овод Ю.В. Дидактичні технології вищої школи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців” м. Хмельницький ХНУ, кафедра педагогіки і психології, 25-26 квітня,2013р c.171-173
 • Овод Ю.В. Дистанційне навчання в підготовці соціальних педагогів.- Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Хмельницький нац. ун-т., каф. соц. роб і соц. педагог.- Хмельницький: ТП,2012 с.42-44
 • Овод Ю.В. Вдосконалення процесу організації навчання майбутніх спеціалістів в умовах дистанційного навчання. За матеріалами VI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації” Університет “Україна”,квітень2011 с.222-225
 • Овод Ю.В. Сучасні можливості дистанційного навчання у практичній підготовці соціальних педагогів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем” м.Хмельницький ХНУ,кафедра практичної психології та педагогіки, 22-23 квітня 2011р. с.188-190
 • Овод Ю.В. Сучасна професійна підготовка соціальних педагогів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери” Хмельницький інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” листопад 2011р с.220-224
 • Овод Ю.В. Шляхи удосконалення фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів засобами дистанційного навчання.-освітньо-наукове забезпечення діяльності правоох. органів і військ. формувань України: ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Серія: психолого-педагогічні й філол. науки. – Хмельницький: Видав. НАДПСУ, 2010р. -С.149-150
 • Овод Ю.В. Дидактичні принципи дистанційного навчання. Збірник матеріалів конференції “Освіта як важлива соціокультурна детермінанта становлення особистості” Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2010р м.Хмельницький .- с.117-122.
 • Овод Ю.В. Доцільність створення системи дистанційної освіти в Україні. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації. Тези доповідей V Всеукр наук.-практ. конф.- Хмельницький:Хмел. інс. соціал.техн.Унів. “Україна” 2010р. -с. 45-47
 • Овод Ю.В. Зміст та особливості взаємодії викладачів та студентів у дистанційному навчанні. Всеукраїнська науково-практична конференція ” Проблеми становлення та самореалізації творчої особистості майбутніх фахівців гуманітарного спрямування: зміст, форми та методи підготовки. Хмельницький 2010р. -с. 83-85
 • Овод Ю.В. Особливості професійної підготовки соціального педагога в системі дистанційної освіти.- збірник матеріалів конференції НДУ, 2009 – с.142- 144
 • Овод Ю.В. Використання нових інформаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей.- Збірник тез доповідей Національної академії Державної прикордонної служби України ім Б. Хмельницького, 2009-с.172-173
 • Овод Ю.В. Позитивні та негативні впливи інформаційних технологій на суб’єкти навчання.- збірник наукових праць викладачів ХНУ “Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук” 2009

Методичні вказівки

 • Овод Ю.В. Соціальний супровід отримувачів соціальних послуг: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності «Соціальна робота» Електронний аналог друкованого видання (Сертифікат №87е/18) від 03.01.2019 р.
 • Овод Ю.В. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти: методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності «Соціальна робота» Електронний аналог друкованого видання (Сертифікат №61е/19) від 8.01.2020 р.
 • Овод Ю.В. Методичні вказівки до вивчення курсу «Історія педагогіки» та виконання контрольних робіт для студентів напрямку підготовки «Соціальна педагогіка» Електронний аналог друкованого видання (сертифікат № 35) ХНУ 2015
 • Овод Ю.В. Методичні вказівки до вивчення курсу ”Основи профорієнтаційної роботи” та виконання контрольних робіт для студентів напряму підготовки “Соціальна педагогіка” ХНУ, 2014р.

Контакти

E-mail: ovodYU@khmnu.edu.ua