Перейти до вмісту

викладач, кандидат педагогічних наук, доцент

Google Scholar ORCID

Освіта:

 • 1988-1999 – ЗОШ І-ІІІ ступенів №27.
 • 1999-2004 рр. Хмельницькийдержавний університет, спеціальність «Соціальна педагогіка», кваліфікація «Практичний психолог»;
 • 2010 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07    «Теорія     та     методика    виховання»,    тема    дисертації     «Виховання відповідальності в процесі учнівського самоврядування»;
 • 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Хмельницького національного університету

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • 2015р.Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 • 2021р.учасниця науково-методичного онлайн-семінару «Дитинство: сучасні реалії, виклики, перспективи»
 • 2020р.Хмельницький інститут соціальних технологій університету «Україна»
 • 2022р.міжрегіональний науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-практичні засади партнерської взаємодії соціономічної та освітної сфер»
 • 2022р.учасниця круглого столу «Український просвітитель-гуманіст, філософ, педагог Григорій Сковорода »
 • 2022р.учасниця науково-методичного онлайн-семінару з міжнародною участю «Відповідальне батьківство ХХІ століття»
 • 2022р.пройшла електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» з підвищення кваліфікації за освітньою програмою спеціалізованої освітньо- професійної підготовки «Базові навички медіаторки в закладах освіти» (сертифікат №756м.2022від 13.10.2022р.)
 • 2022 р.підвищення кваліфікації за освітньою програмою спеціальної освітньо- професійної підготовки «Базові навички медіатора/медіатори в закладах освіти. Створення та координація діяльності служб порозуміння з числа учнів/учениць для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній»» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), ГО «ЛаСтрада-Україна» та МОН України (сертифікати №779-м/2022; №756-м/2022).

Навчальні дисципліни

 • Підготовка та організація волонтерів
 • Технології роботи соціального гувернера
 • Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах
 • Менеджмент соціальної роботи
 • Соціальна геронтологія
 • Соціальна гігієна та організація здоров’язбереження
 • Коучинг і кар’єрне радництво у сфері зайнятості
 • Соціална робота у сфері зайнятості
 • Соціальна робота та підприємництво

Наукові інтереси. Громадська діяльність

 • член ГО «Ліга Соціальних працівників» (з травня 2019 року)
 • науковий консультант «Інформаційно- консультаційного агентства по допомозі населенню» (з 15 вересня 2011 року по теперішній час).
 • Координатор     благодійних     соціально-педагагогічних     проектів     «Волонтер» спрямовані на підтримку дітей та молоді

Реалізовані проєкти:

 • 2022 р. по т.ч. –«Розвиток систем попередження та реагування на насильство в закладах освіти і підвищення стійкості підлітків» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), ГО «ЛаСтрада-Україна», МОН України.

Список основних наукових та навчально-методичних праць (монографії)

 • Багрій В.Н., Бриндіков Ю.Л., Голова Н.І,, Грабчак О.В., Джежик О.В., Кравчина Т.В., Москалюк О.І. Професійно – особистісне зростання майбутніх соціальних працівників у процесі волонтерської діяльності. Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності: монографія/ відп.ред.Л.О.Данильчук, Л.І.Романовська. Хмельницький: Фоп Цюпак А.А., 2020.Т.1.302с.-С.88-126.
  • Ольга Грабчак, Наталія Голова. Медіація як соціальна технологія посередництва у конфліктних ситуаціях. Теорія і практика формування особистості як суб’єкта самостворення і самозбереження. Монографія. – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2021.- 460с.С.336-350.

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopus

 • Danylchuk, L. ., Romanovska, L. ., Popyk, Y. ., Holova, N. ., & Kravchyna, T. (2022). Analysis of Children’s Emotional Intelligence in Families of Migrant Workers during Pandemic Covid-19 in Ukraine. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(3), 30-46. https://doi.org/10.18662/brain/13.3/352

Статті у зарубіжних виданнях

 • Соціальні моделі обслуговування геронтологічної групи населення в Україні .Social work and education. Vol 7, No 3 (2020)с.170-177 http://journals.uran.ua/swe/issue/view/12447
  • Психологічні особливості юнацького віку як фактор ризику формування асоціальної поведінки. /Философия в XXI веке: материалы международной научной конференции / под общей ред. Проф. О.И.Кирикова. – Выпуск ХХVI. – Воронеж: ВГПУ, 2012. – 202с. – С.112-120.
  • Провідна діяльність соціального педагога в системі соцалізацї особистості. /Педагогика и жизнь: материалы международной научной конференции / под общей ре. проф. О.И. Кирикова. – Выпуск 20. – Москва: Наука: информ; Воронеж: ВГПУ, 2013. – 219с.- 110-121.
 • Виховання у молодших школярів соціальних навиків здорового способу життя. /Педагогика и жизнь: материалы международной научной конференции / под общей ре. проф. О.И. Кирикова. – Выпуск 18. – Москва: Наука: информ; Воронеж: ВГПУ, 2014. – 187с

Статті у періодичних фахових виданнях України

 • Роль учнівського самоврядування у вихованні відповідальності у страшокласників. / Наукові записки Вінницького держ-го пед. ун-ту ім.М.Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія // Зб.наук.праць. – Випуск 26. – 2009. – С.55-59.
  • Теоретичні аспекти формування відповідальної поведінки в учнівської молоді. – Зб.наук.праць. – Хмельницький: ХНУ, 2009
  • Теоретичні засади формування відповідальності як ціннісної якості в учнів старшого шкільного віку// Зб.наук.праць. Педагогічні науки. – Випуск 54 – Херсон: вид-во ХДІ.- 2009. – С.133-138.
  • Теоретичний аспект формування відповідальної поведінки в учнівської молоді. збірник ХНУ, В.5,2010 – с.8-10.
  • Педагогічні умови виховання відповідальності старшокласників в процесі учнівського самоврядування. – Наукові записки:Вінниця, В.32.-2010. – с.136-141.
  • Особливості психологічних властивостей старшокласників у вихованні відповідальності в процесі учнівського самоврядування.- Освіта як важлива соціокультурна детермнанта становлення особистості.Наукове видання.- Х.:2010. – с.186-192.
  • Розвиток творчості педагога в умовах модернізації шкільної освіти.// Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»/ №3. – Хмельницький: ХІСТ, 2011.- 238с. – С. 15-18.
  • Особливості психологічних властивостей старшокласників у вихованні відповідальності в процесі учнівського самоврядування.//Педагогічний дискурс: зб.наук.праць / гол.ред. І.М.Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2011. – Вип. 9. – 407с. – С. 72-75.
  • Забезпечення сприятливої адаптації осіб похилого віку до нових умов соціалізації. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»; №4. – Хмельницький: ХІСТ, 2012. – 216. – С.19-22.
  • Експериментальне           дослідження           виховання           відповідальності старшокласників у процесі учнівського самоврядування. Збірник наукових праць №58. Серія: педагогічні та психологічні науки / Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького; [гол. ред. Потапчук Є.М.].- Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2012. – 154с.-С.12-15.
 • Соціально – педагогічні технології подолання асоціальної поведінки в молодіжному середовищі./ Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 36 / Редкол.: В.І.Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД» 2013. – 438с. – 315-320.
 • Сучасний стан та перспективний розвиток системи спеціальної освіти осіб з обмеженими можливостями. /Збірник наукових праць №62. Серія: Педагогогічні та психологічні науки / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького; [гол.ред.Потапчук Є.М.].- Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2013. – 261с.- С.50-53.
  • Реабілітація школярів з послабленим здоров’ям фізичними вправами в умовах загальноосвітньої школи.Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 38 / Редкол.: В.І.Шахов (голова) та ін. – Вінниця: Нілан ЛТД 2013. – 432с. – 411- 414.
 • Шляхи вдосконалення фізичної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на Україні. Збірник наукових праць Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка За ред. О. В. Гаврилова, В.І. Співака. – Вип. ХХІ в двох частинках. Частина 1. Серія: соціально – педагогічна. – Кам’янець – Подільський: Медобори – 2013.- 354с.- 247-254.
  • Характеристика відповідальності як якості особистості старшокласників//Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія.//Зб.наук.праць. – Випуск 22/.- Вінниця. ПП «Едельвейс і К», 2013 – 386с. – С.133-138.
  • .Соціальне прогнозування як перспектива розвитку людської цивілізації.Вип.657.Педагогіка та психологія. – Чернівці:Чернівецький нац. у- т,2014.-208с.
  • Практична значущість волонтерства в формуванні професійно – особистісних якостей майбутніх соціальних педагогів./Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково – методичних праць/за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є.Колесник, Т.В.Наумчук.- Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2015. – 648с.- С.25-27.
  • Гувернерство як своєрідна педагогічна системи індивідуальної освіти дитини в сім’ї. Педагогічні інновації у фаховій освіті. Випуск 1 (6). – Ужгород, 2015р.
  • Професійна компетентність працівників соціальної сфери до виконання соціальних ролей в практичній діяльності.-Збірник наукових праць Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка. За ред. Л.П.Мельник, В.І.Співак. – Вип.XXIV.Серія:соціально – педагогічна.-Кам’янець – Подільський: Медобори-2016.- 270с.- С.35-43.
  • Соціально – педагогічна робота працівників соціальної сфери з дистантними сім’ями. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Збірник наукових праць №13, 2016р.с.247-С.162-167.
  • Соціально – психологічні проблеми дистантних сімей. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки|[гол.ред. О.В.Діденко].- Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2016-№3(5).- 296с.- С.41-46.
  • Соціально-психологічна класифікація проблем дистантних сімей та їх вплив на особистість підлітка. Щомісячний науково – педагогічний журнал «Молодь і ринок». Серія: педагогічні науки|[гол.ред. Н.Скотна].- Дрогобич: , 2017-№2 (145) .- 178.- С. 63-67.
  • Принципи підготовки соціальних працівників до майбутньої професійної діяльності у Франції. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: педагогіка, соціальна робота [гол. ред. Козубовська І.В.].- Ужгород: 2017-Випуск 1(40).-317.-С.63-66.
  • Теоретичні засади вивчення принципів соціально – педагогічного захисту дітей та молоді в практичній діяльності соціальних працівників. Збірник наукових праць Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка \ За ред. Л.П.Мельник, В.І. Співака. – Вип.XXVIII. Серія: соціально – педагогічна . – Кам’янець – Подільський: Медобори – 2006, 2017. – 198с.- С.28-38.
 • Стимулювання особистісного саморозвитку майбутніх фахівців соціальної сфери у вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки|[гол.ред. О.В.Діденко].- Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2017- №1(8).- 328с.- С.81-94.
 • Підготовка майбутніх соціальних працівників до організації допомоги учасникам АТО. Збірник науково – методичних праць Подільського спеціального навчального – реабілітаційного соціального – економічного коледжу. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали міжнародної науково – практичної конференції: «ВЕКТОР». – Вип.2. – Кам’янець – Подільський : «Аксіома», 2017. – 260с.-С.143-145.
  • Критерії, показники і рівні сформованості особистісного зростання майбутніх працівників соціальної сфери. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки \ [гол.ред. О.В.Діденко].-Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2018. – №1 (12). – 384с.- 91-102.
  • Соціальний захист та обслуговування осіб з особливими потребами на прикладі розвинутих країн світу. Збірник наукових праць Кам’янець -Подільського національного університету імені Івана Огієнка/За ред.. Л.П. Мельник, В.І. Співака. – Вип.ХХХІІ. Серія: соціально – педагогічна. – Кам’янець – Подільський : Медобори, 2019. – 202с.- 63-73.
 • Професійна підготовка працівників соціальної сфери в процесі волонтерської практики. Збірник наукових праць Кам’янець -Подільського національного університету імені Івана Огієнка За ред.Л.П.Мельника, В.І.Співака. – Вип.ХХХIV. Серія: соціально – педагогічна – Кам’янець _ Подільський: Видавець Панькова А.С., 2020.-228с.- С.33-41.
  • Пcихолого-педагогічні особливості розвитку відповідальності як якості особистості в процесі студентського самоврядування. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки / гол. ред. О. В. Діденко. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2021. No 1(24). 456 с.С.60-78.
  • Медіація як соціальна технологія в роботі соціального працівника: принципи реалізації та технологічні умови. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка No 1(349), Ч. ІІ, 2022. 272с.-106-117.

Матеріали конференцій (статті, тези)

 • Змістові характеристики відповідальності як філософського, соціологічного і психолого-педагогічного поняття// Теорія та практика ринкових перетворень: економічний та соціальний контекст. – Зб.мат-ів всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вінниця, 2009. – С.226-229.
 • Емпатійні здібності як критерій толерантності в педагогічній діяльності. // Актуальні питання теорії та практики психолого – педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем: Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції (Хмельницький, 22-23 травня 2011р.) / М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. Ун-т, Каф. Практ.психол. та педагог. – Хмельницький: ХНУ, 2011.- 287с. – С.28-30.
 • Голова Н.І.Структура професійної діяльності соціального працівника в організації соціальної роботи за кордоном.//Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: Тези доповідей Міжнародної науково – практичної конференції. – Хмельницький: ХІСТ Університету «України», 2011. – 327с. – С.54-58.
 • Соціальний супровід неблагополучних сімей в практичній діяльності соціальних педагогів /Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції (М.Хмельницький, 23-24 березня 2012 року) / Ред.колегія: Романовська Л.І.(голова) та ін./ М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Хмельницький нац. ун-т., каф.соц.роб.і соц.педагог. – Хмельницький: ТП, 2012. – с.207.-С.140-141.
 • Соціально – педагогічні методи та форми захисту прав дітей в практичній діяльності працівників соціальної сфери / Соціально – педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації: Тези доповідей VII Всеукраїнської науково – практичної конференції. – Хмельницький: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна», 2012. – 338с. – С.154-157.
 • Особливості застосування волонтерських засад в практиці соціальних працівників / Соціально – педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації: Тези доповідей VIIІ Всеукраїнської науково – практичної конференції. – Хмельницький: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна», 2013. – 318с. – С.192-197.
 • Соціально – правові аспекти соціального захисту населення в Україні.Професійна підготовка сстудентів соціально – педагогічної сфери – освітня складова суспільного розвитку [Текст]: матеріали ІІ Міжнародної науково – практичної конференції (дистанційної) (Київ1 квітня 2014року) За заг.ред проф.І.М.Ковчиної – К. :НПУ імені М.П.Драгоманова,2014.-120с.-С.21-22.
 • Активізація професійно – особистісного зростання майбутніх соціальних педагогах в умовах ВНЗ. Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково – практичної конференції (м.Львів, 25-26 квітня2014року) :-Львів: ГО ‘’Львівська педагогічна спільнота’’, 2014. – 108с.-С.6-10.
 • Практичне застосування технологій проектування в діяльності соціального працівника. Актуальні долідження в соціальній сфері: матеріли міжнародної – практичної конференції(м.Одеса,17 листопада 2014року)гол.ред. В.В.Корнещук. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вакторович, 2014. – 158с.-С.68-71.
  • Соціально – психологічні чинники та методи профілактики адиктивної поведінки вихованців інтернатних закладів. Соціальна педагогіка і соціальна робота: виклики сьогодення: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції з міжнародною участью / за заг. Ред. В.А.Поліщук, С.М.Калаур, Г.І.Слозанської – Тернопіль: Вектор, 2015.- 242с.- С.29-36.
  • Психологічний супровід обдарованих дітей в навчальному закладі гімназійного типу. Актуальні питання теорії та практики психолого – педагогічної підготовки майбутніх фахівців: тези доповідей IV Всеукраїнської науково – практичної конференції (Хмельницький, 20 – 21 квітня 2016р.) [ред. колегія: Є.М.Потапчук (гол.ред.), Т.Л.Левицька, Л.О.Подкоритова, В.К.Гаврилькевич, О.В.Варгата]/ М-во освіти і науки України, Хмельницький нац.ун-т, Каф.практ.психол. та педагог.[та ін.]. – Хмельницький: ХНУ, 2016.-172с.- С.140- 142.
  • До питання соціального захисту та обслуговування геронтологічної групи населення України. Актуальні дослідження в соціальній сфері:матеріали восьмої міжнародної науково – практичної конференції (м.Одеса, 17 листопада 2016р.)\гол.ред.В.В.Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2016. – 289с.-С.93- 96.
 • Освітня роль волонтерів у здійсненні соціально – педагогічної діяльності / Актуальні питання теорії та практики психолого – педагогічної підготовки майбутніх фахівців: тези доповідей V Всеукраїнської науково – практичної конференції (Хмельницький, 30-31 березня 2017 року) / [ред.колегія: Є.М.Потапчук ( голова ред.) , Т.Л.Левицька, Л.О.Подкоритова, В.К.Гаврелькевич, О.В.Варгата]/ М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т., Каф.психол.та педагог. [та ін.]. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – с.178.-С.73-74.
  • Проблеми та умови особистісного зростання студентів соціально – педагогічних спеціальностей. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції (м.Хмельницький, 26-27 жовтня 2017 року) \Ред колегія. Романовська Л.І. (голова) та ін. М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т., каф.соц. роб. і соц.. педагог.- Хмельницький: ХНУ, 2017.-с.170-С.60-61.
  • Порівняльна соціально – психологічна характеристика дитячої безпритульності в Україні та за кордоном. Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки: Збірник наукових робіт учасників науково – практичної конференції 17-18 листопада 2017р. (м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2017- Ч-1-104с.- С.13-16.
  • Технології та напрями соціально-педагогічної роботи з підлітками групи ризику. Підготовка педагогічних кадрів до роботи з різними категоріями дітей: виклики та можливості: матеріали міжвузівської науково – практичної конференції (Хмельницький, 28 лютого 2018 року), – Хмельницький: ПП «А.В.Царук», 208. – 251с.- С.23-26.
  • Соціальний захист та реабілітація осіб з особливими потребами в республіці Білорусь: практичний досвід. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІІ міжнародної науково – практичної конференції. – м. Камянець – Подільський, Подільський соціальний навчально – реабілітаційний соціально – економічний коледж. – 2018. – 354с.-С.298-301.
  • Соціально – педагогічна підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з проблемними сім’ями в обласних центрах матері і дитини (27 березня 2018 року м.Камянець – Подільський).

Наукова діяльність:

 • наукові зацікавлення охоплюють питання підготовки майбутніх соціальних працівників до волонтерської діяльності в процесі навчання у закладах вищої освіти, зокрема розвиток волонтерської діяльності в Україні та за кордоном. Впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітні заклади початкової ланки освіти. Розвиток соціальної роботи та соціального забезпечення в розвинутих країнах світу;
 • авторка близько 100 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: монографії «Професійно-особистісне зростання майбутніх соціальних працівників в процесі волонтерської діяльності» (Хмельницький, 2020); 5 методичних матеріалів; 15 закордонних видань тощо;
 • учасниця чисельних науково-практичних конференцій, семінарів, конгресів, симпозіумів та інших наукових заходів як в Україні так і в зарубіжних країнах;
 • пройшла підготовку до проведення тренінгових занять по програмі: «Рівний- рівному».

Методичні вказівки

 • Методичні вказівки для керівників і вчителів загальноосвітніх шкіл, вихователів, студентів вищих педагогічних навчальних закладів “Виховання відповідальності у старшокласників у процесі учнівського самоврядування”. Хмельницький : ХНУ, 2009.
 • Методичні рекомендації до вивчення курсу «Підготовка та організація волонтерів» та виконання практичних робіт для студентів напрямку підготовки «Соціальна робота». Хмельницький : ХНУ, 2011.
 • Методичні вказівки до вивчення курсу «Соціальне прогнозування» та виконання практичних робіт для студентів напрямку підготовки «Соціальна робота».- Хмельницький ХНУ, 2012.
 • Методичні рекомендації та настанови до проходження психолого-педагогічної (діагностичної) практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  231 «Соціальна робота» (2016р.)
 • Технології роботи соціального гувернера. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальості 231″Соціальна робота. Електронний аналог друкованого видання 2019
 • Методичні рекомендації та настанови до вивчення дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота» (2023р.)

Відзнаки:

 • Подяка обласного центру соціальних служб для дітей та молоді за вагомий внесок у розвиток соціального сектору нашої держави (2020);
 • Почесна грамота «Інформаційно – консультаційного агентства» за вагомий розвиток соціального забезпечення населення Хмельницької області.

Контакти:

E-mail: nata_golova@ukr.net