Перейти до вмісту

доцент кафедри,
кандидат психологічних наук, доцент

Google Scholar ORSID

Освіта

 • 1991-2002 – ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 м. Хмельницького/
 • 2002-2008 – Хмельницький національний університет.
 • 2010 р. – присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, тема кандидатської дисертації: «Схильність до особистісних змінювань як чинник обрання фаху практичного психолога».
 • 2014 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету.

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • Хмельницький інститут соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» » 180 год. (Довідка №68 від 08.07.2021)
 • Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи (Довідка №163-33/03 від 08.02.2016)

Навчальні дисципліни

 • Методи соціальної роботи
 • Основи професійної етики та спілкування у соціальній роботі
 • Психологія управління в соціальній роботі
 • Соціальна робота у сфері дозвілля

Наукові інтереси

 • Коло наукових досліджень становлять проблеми формування комунікативної компетентності, професійної етики та спілкування у майбутніх соціальних працівників; підготовка майбутніх працівників соціальної сфери до професійної діяльності, а також формування професійної ідентичності соціальних працівників за допомогою інноваційних методів та методик.

Громадська діяльність

 • Член громадської організації “Ліга соціальних працівників Хмельниччини” з 2019 року по теперішній час.
 • Науковий консультант ПП Консультант «Партнер-тур » з 2015 року по теперішній час.

Реалізовані проєкти

 • Учасник наукового проекту Європейського Союзу за програмою Темпус IV «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів у роботі з гетерогенними групами та організаціями» 2014-2016 р.р.

Список вибраних наукових та навчально-методичних праць

 • Олійник К. С. Розділ 5. Теоретико-методичні засади дослідження особистісних змінювань практичних психологів . Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності : монографія / відп. ред. Л. О. Данильчук, Л. І. Романовська. Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2020. Т. 3. С. 159-200.

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopus

 • Kateryna Oliynyk, Ludmila Romanovska, Yuriy Brundikov, Olena Chovgan, Olena Vasylenko “Professional attitudes Formation of Future Social Workers during studing at Higher Educational Istitution”, International Journal of Higher Education, Vol.12, No.3, 2020, ISSN: 2066-7329 | e-ISSN: 2067-9270
 • Oliynyk, K., Kravchyna, T., Korolova, N., Romanovska, L., & Nagachevska, O. (2020). Personal Reflection Development as Means of Forming Culture of Scientific Text Perception by Humanitarians. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 2020, Volume 11, Issue 4, pages: 118-131
 • Kateryna OLIYNYK. Bioethics as an Anthropological Challenge/ Ludmila КONDRATSKA, Liudmila ROMANOVSKA, Tetiana KRAVCHYNA, Nataliia KOROLOVA, Kateryna OLIYNYK// Postmodern Openings. 2021, Volume 12, Issue 3Sup1, pages: 61-75
 • Kateryna Oliynyk, Larysa Podkorytova, Viacheslav Havrylkevych, Liudmila Romanovska, Tetiana Kravchyna and Olena Chovgan Development of Psychology Students’ Self-Re gulation in the Process of Professional Training Pertanika Journal of Social Science and Humanities, Volume 31, Issue 1, March 2023 Page 161-181. DOI 10.47836/pjssh.31.1.09

Статті у періодичних фахових виданнях України

 • Олійник К.С. Тактильна взаємодія як чинник внутрішньо особистісної стійкості майбутніх практичних психологів.Акт. проблеми псих. Том V. Вип. 9. / За ред. С.Д. Максименка. К.: ІВЦ Держкомстату Укр., 2009.С. 267-275.
 • Олійник К.С. Психологічна характеристика інтерпретації символів фахівцями гуманітарно-психологічного профілю. Акт.проблеми псих.: Збір.наук.праць/ За ред.С.Максименка, Т.7. Вип.20. Ч.1 Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. С. 71-79.
 • Олійник К.С. Теоретична характеристика психосоціального розвитку та індивідуально-психологічних відмінностей агресивності у студентів ВНЗ. Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / за ред. С. Д. Максименка. Ніжин: видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. Том Х, вип. 20. С. 56-61.
 • Олійник К.С. Соціальна робота: теорія і практика. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка . К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2012. Том. Х. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Вип. 23. Ніжин . С. 118-125.
 • Олійник К.С. Проблема агресивності та шляхи її подолання у студентів ВНЗ. Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Т. V. : Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. Вип. 13. К. : ДП «Інф.-аналіт. агентство», 2013. С. 175-188
 • Олійник К.С. Якість життя сучасного студентства: ціннісний аспект. Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С.Д. Максименка. К. : ДП «Інф.-аналіт. агентство», 2013. С. 152-163.
 • Олійник К.С. Основні психологічні складові професійного самовизначення студентства. Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського. Миколаїв : МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2013 С. 234-245. (Серія «Психологічні науки»).
 • Олійник К. Теоретичні основи психології управління в соціальній роботі. Зб.наук. праць. Вип. 715. Педагогіка та психологія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. С.128-133.
 • Олійник Катерина. Професійна етика та спілкування в соціальній роботі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія:Педагогіка. Соціальна робота. 2014. Вип.33. С. 126-129.
 • Олійник К.С. Основні напрями роботи соціального педагога у сфері молодіжного дозвілля. – Журнал “Науковий огляд” (ISSN 2311-4509 (print) ISSN 2311-4517 (online)), №5(15), Київ, 2015. – С.79-86.
 • Олійник К.С. Формування професійної ідентичності соціальних працівників за допомогою тренінгів. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: “Педагогіка. Соціальна робота”. Випуск 2 (39).: УжНУ “Говерла”. 2016. С.157-161.
 • Олійник К. Використання інтерактивних технологій в навчальному процесі майбутніх працівників соціальної сфери. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць. 2016. №4(55). С.203-208.
 • Олійник К.С. Професійна мобільність як складова підготовки працівників соціальної служби. Молодий вчений. 2016. №10. С.273-277.
 • Олійник К.С. Психолого-педагогічні умови формування основ здорового способу життя у майбутніх фахівців соціальної сфери. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки / [гол. ред. О. В. Діденко]. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2017. №4(11). С. 318-329.
 • Олійник К.С. Підготовка майбутніх працівників соціальної сфери до професійної діяльності . Молодий вчений. 2017. №12(52). С.424-428.
 • Олійник К. C. Загальна характеристика та значення соціальних мереж у житті сучасної молоді . Збірник наукових праць. Педагогічні науки . Херсон. держ. ун-т. Херсон, 2018. Вип. (84), т. 2. С 188–191.
 • Олійник К. С. Попередження та подолання конфліктів у соціальних мережах як вимога сьогодення. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету “Україна”.Хмельницький : ХІСТ, 2018. № 16.С. 150-153.
 • Олійник К. С. Характеристика комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників як невід’ємної складової професіоналізму Інноваційна педагогіка : наук. журн. Причорномор. н.-д. ін-т економіки та інновацій. Одеса : [б. в.], 2019. Вип.18. С. 184-193.
 • Олійник К. С. Практичні шляхи формування риторичної культури у майбутніх соціальних працівників Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Класич. приват. ун-т ; [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 67. С. 91-95.
 • Олійник К.(2023). Напрями та методи соціально-психологічної діяльності щодо професійного самовизначення старшокласників. Psychology Travelogs, №4 (7), 57–63.

Матеріали конференцій (статті, тези)

 • Олійник К.С. Формування емоційно-ціннісного ставлення майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності. Матеріали Всеукр. Наук.- прак. Конф.:”Професійна підготовка фахівців соціальної сфери : надбання, проблеми, перспективи”.Хмельницький: ТП, 2012. С.44-45.
 • Олійник К.С. Ціннісне ставлення до особистості у психологічній науці . Психологічна, соціальна та художня мотивація творчості Тараса Шевченко : Матеріали наукових читань присвячених 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка та 150-ти річчю від дня його перепоховання (м. Київ, 26 квітня 2013 р.). Ніжин : ПП Лисенко, 2013. С. 30-31.
 • Олійник К. Класифікація та вимоги до методів соціальної роботи. Международная конференция: Научная индурстрия европейского континента (22-30 ноября, Чехия): 38 NIEK 2014. Pedagogica. С. 213-216.
 • Олейник К. С. Социально-психологические методы выведения коллектива в структуру управления и їх особливості / К. С. Олійник // Материалы XI межотраслевой ведецко-практической конференции «Ведецкий покров на первом тысячелетии – 2015». Прага: ООО «Издательство «Образование и наука» Дил. 12 : Педагогика. Теловичова спорт. С.52-55.
 • Олійник К.С. Особливості етики соціального працівника. “Сучасний вимір психології та педагогіки”: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 29-30 травня 2015 року): Львів: ГО “Львівська педагогічна спільнота”, 2015. С.66-69.
 • Олійник К.С. Використання тренінгів для формування професійної ідентичності соціальних працівників. Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (18-19 листопада 2016 р., м.Одеса). Одеса: ГО “Південна фундація педагогіки”, 2016. С.125-128.
 • Олійник К.С. Основні компоненти формування професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери. “Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє”: Матеріали міжнародної науково- практичної конференції (м.Київ, Україна, 7-8 жовтня 2016 року). К.: ГО “Київська наукова організація педагогіки та психології”, 2016. С.91-93
 • Олійник К. С. Потенціал неперервної освіти в контексті формування професіоналізму майбутніх соціальних працівників. Неперервна освіта для сталого розвикту: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 6 груд.2018 р.). Дніпро, 2018. С. 109-111.
 • Олійник К. Роль дидактичних ігор у формуванні риторичної культури майбутніх соціальних працівників. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 23-24 жовт. 2019 р. / Бердян. держ. пед. ун-т; уклад. Петровська К. В. Бердянськ, 2019. С. 121-125.
 • Олійник К. С. Форми та методи соціальної роботи з людьми з обмеженими можливостями здоров’я. Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 18 трав. 2020 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2020. С. 75-77.
 • К. С. Олійник Соціалізація студентів-першокурсників в закладах вищої освіти як соціально-психологічна проблема. Актуальні питання соціальної роботи: надбання, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. студентів та викладачів / голова редкол. Л. І. Романовська ; відп. за вип. О. В. Юрченко / Хмельниц. нац. ун-т., каф. соц. роботи і соц. педагогіки. Хмельницький : ПП Заколодний М.І., 2020. Вип. 1. С. 87-90.
 • К. С. Олійник Формування гендерної культури та сімейне виховання як основні фактори підготовки студентської молоді до сімейного життя. Актуальні питання соціальної роботи: надбання, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. студентів та викладачів / голова редкол. Л. І. Романовська ; відп. за вип. О. В. Юрченко ; Хмельниц. нац. ун-т., каф. соц. роботи і соц. педагогіки. Хмельницький : ПП Заколодний М.І., 2020. Вип. 1. С. 82-85.
 • К. С. Олійник Особливості використання технології коучингу в соціальній роботі. Актуальні питання соціальної роботи: надбання, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. студентів та викладачів / голова редкол. Л. І. Романовська ; відп. за вип. О. В. Юрченко ; Хмельниц. нац. ун-т., каф. соц. роботи і соц. педагогіки. Хмельницький : ПП Заколодний М.І., 2020. Вип. 1. С. 38-41.
 • К. С. Олійник Етичні принципи взаємодії соціального педагога та батьків дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища.   Тези   доповідей   науково-методичного   онлайн-семінару «Відповідальне батківство XXI століття». Хмельницький, 16 вересня 2021 р. С.122-125.
 • К. С. Олійник. Ігрова дитяча діяльність як засіб перетворення соціальної реальності. Тези доповідей науково-методичного онлайн-семінару «Дитинство: сучасні реалії, виклики та перспективи». Хмельницький, 31 травня 2021 р. С. 100-103.
 • Олійник Катерина Соціально-культурні аспекти партнерської взаємодії . Теоретико-практичні засади партнерської взаємодії соціономічної та освітньої сфер: зб. наук. праць за матер. міжрегіонального науковометодичного онлайн- семінару (Хмельницький, 26 квітня 2022 р.) / за ред. Л. О. Данильчук. Хмельницький : 2022. С. 133-135
 • Олійник Катерина Соціальна відповідальність як передумова повноцінного розвитку підлітків. Відповідальне батьківство ХХІ століття : зб. наук. праць за матер. ІІ науково-методичного онлайн-семінару з міжнародною участю (Хмельницький, 15 вересня 2022 р.) / за ред. Л. О. Данильчук. Хмельницький : 2022. с. 124-127
 • Олійник К. Культура спілкування як складова професійної культури майбутніх соціальних працівників. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково- практичної онлайн-конференції конференції (м. Хмельницький, 27-28 жовтня 2022 року)/Ред. rолегія: Бриндіков Ю. (голова) та ін./ М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т., каф. соц. роб. і соц. педагог. Хмельницький: ХНУ, 2022. С.15-19
 • Олійник К. С. Соціальне виховання як складова соціальної педагогікиАктуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали двадцять другої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 листопада 2023 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2023. – 123-125с.
 • Олійник К. СЕНСОРНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ С КОМПЛЕКСНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: збірник наукових праць; укладач Петровська К. В. 2023. 267-271 с.
 • Олійник К, Процак Н.Теоретичні аспекти розвитку творчого потенціалу у дітей : Розвиток та становлення особистості в умовах трансформаційних процесів : зб. наук. праць за матер. міжрегіон. науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих учених (Київ-Хмельницький- Полтава-Чернівці, 16 березня 2023 року / за ред. Л. О. Данильчук. Хмельницький : 2023. Том 2. 297 с. С.93-96.
 • ОЛІЙНИК К.С., ГАЛАЧИНСЬКА С.В. СОЦІАЛЬНА АНІМАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА НЕФОРМАЛЬНИМ ОБ’ЄДНАНЯМ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІА Актуальні питання соціальної роботи: надбання, проблеми, перспективи: Збірник наукових праць студентів та викладачів / голова редколегії Бриндіков Ю.Л.; відповідальна за випуск Синюк Н.В../ Хмельницький нац. ун-т., каф. соц. роб. і соц. педагог. – Випуск другий – Хмельницький, 2023.с. 34-41

Методичні вказівки

 • Психологія управління у соціальній роботі : методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки «Соціальна робота» (Модульний курс) / К.С.Олійник. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – 52 с. (електронне видання).
 • Методи соціальної роботи: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Соціальна робота» (Модульний курс) / К.С.Олійник. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 78 с. (електронне видання)
 • Основи професійної етики та спілкування у соціальній роботі (Модульний курс) / К.С.Олійник. – Хмельницький : ХНУ, 2023. – 76 с.

Відзнаки

Подяка від громадської організації Відокремленного підрозділу Благодійного фонду «Живе серце» (Хмельницький) «За високий професіоналізм, активну співпрацю, волонтерську і культурно-просвітницьку діяльність» (2017р.).

Контакти

E-mail: katerina.oleynik@gmail.com