Перейти до вмісту

 Університет може прийняти рішення про визнання і зарахування результатів навчання в обсязі до 10% від загального обсягу ОП. Спеціально створена експертна комісія розглядає представлені здобувачем вищої освіти документи про неформальну освіту, проводить з ним співбесіду. При прийнятті комісією рішення про проведення атестації викладач відповідної кафедри, який викладає означену дисципліну, ознайомлює здобувача вищої освіти з програмою навчальної дисципліни та переліком контрольних питань, що виносяться на підсумкове оцінювання.

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється у ХНУ Положенням про порядок перезарахування результатів навчання та визначення академічної різниці у ХНУ , до якого є вільний доступ.

Комісія здійснює оцінювання знань за чинним в університеті «Положенням про контроль і оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ» та виставляє підсумкову оцінку за інституційною шкалою й шкалою ЄКТС у направлення, видане деканатом. Якщо середньозважений бал, який набрав здобувач вищої освіти, вищий ніж 3,00, то результати навчання неформальної освіти зараховуються і заносяться у індивідуальний план здобувача.

У робочих програмах та силабусах навчальних дисциплін за ОП прописано правила щодо можливості визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

Онлайн-курси Coursera

Онлайн-курси Prometheus

Онлайн-курси ВУМ on-line

Онлайн-курси Copernicus College

Онлайн-курси Future Learn

Онлайн-курси Harvard University

Онлайн-курси Oxford University

Онлайн-курси EdEra


Музей під відкритим небом Львів


Челендж “Ми – Україна”